fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Goed nieuws voor onderwijsland

KN Redactie 30 april 2015
image

 De krachtenbundeling is goed nieuws voor Nederland, en in het bijzonder voor iedereen die het katholiek en protestant-christelijk onderwijs een warm hart toedraagt. 1,4 miljoen leerlingen bezoeken één van de 3700 scholen die bij de gefuseerde vereniging – die Verus gaat heten – zijn aangesloten, en een veelvoud daarvan heeft dit in het verleden gedaan. Daarmee is Nederland gestempeld door het christelijk geïnspireerd onderwijs.

Controledrang
Toenemende onzekerheid in de samenleving, wantrouwen en controledrang kenmerken het huidige tijdsbeeld. Tegelijkertijd is er een groeiende nadruk op prestaties en een race naar perfectie. In overheidsbeleid wordt dit vormgegeven door sterk te sturen op meetbare prestaties. Het niet-meetbare wordt daarbij al snel over het hoofd gezien. Voor falen is steeds minder plaats, het delen van succesverhalen voert de boventoon. Als er iets mis gaat, wordt al snel gegrepen naar uniforme maatregelen. Dat leidt echter tot maakbaarheidsdenken en schijnzekerheid.
Deze tendens heeft ook impact op het onderwijs. Scholen zijn zich te veel gaan richten op toetsscores, omdat zij daar op afgerekend worden en Nederland dan de concurrentie beter aan kan gaan met de internationale top. Vele nieuwe onderwijswetten zijn ingevoerd, de controledruk van de onderwijsinspectie is toegenomen. Evidence based is hierbij het hoofdmotto. Dat is echter een veel te smalle basis als enige grond voor onderwijsbeleid.

Werelden openen
In het onderwijs horen we vaak: je moet er uithalen wat er inzit. Onderwijs geven is echter werelden openen, ontdekkingen doorgeven aan kinderen. Dat gaat verder dan uit jezelf halen wat erin zit. We weten niet altijd wat er in onszelf zit, maar het zijn vaak juist anderen die stimuleren om dingen te doen waarvan we niet wisten dat ze in ons zaten. Onderwijs is een ‘doorgangsruimte’ waar jongeren de tijd zouden moeten hebben om op adem te komen, een ruimte waar aandacht voor hen is, een plaats waar leraren met hen stil staan bij het leven. Morele vorming en religieus besef zijn hierbij van grote waarde, nadenken over het ‘waartoe’ van het bestaan. Dit is essentieel voor het voortbouwen aan een humane samenleving, waarin de christelijke traditie en waarden telkens opnieuw geladen worden en aan jonge mensen worden doorgegeven.

Levensvragen
Met een bureaucratische en technocratische benadering komen we er niet. Onderwijs gaat over vorming, over levensvragen, over doorgeven van de cultuur. Het katholiek en protestants-christelijk onderwijs is hiertoe uitstekend in staat. Daar leren jongeren dat er méér is dan alleen economie of geld. Het leven is je van God gegeven, en niet altijd maakbaar. Leren omgaan met falen, tekorten en vergeving is net zo van belang als de terechte aandacht voor succes. Het is goed dat er veel aandacht is voor de individuele leerroutes. We moeten de diversiteit van leerlingen zoveel mogelijk recht doen, maar dit niet laten doorslaan ten nadele van gemeenschapsvorming. De school is één van de laatste plekken in de samenleving waar hier nog volop ruimte voor is, daar moeten we zuinig op zijn.

Dienend en loyaal
Om dit verhaal te vertellen, zetten iedere dag duizenden professionals in katholiek en christelijk onderwijs zich in. Dienend, loyaal, ten behoeve van de leerling, voor de school als gemeenschap. Zo zijn deze scholen bezig om het rijke aanbod van christelijk geïnspireerd onderwijs verder te ontwikkelen. Hun gezamenlijke verhaal, en hun visie op beter onderwijs, wordt voortaan vanuit één landelijke organisatie verteld. De protestants-christelijke organisatie Besturenraad nam vorig jaar al de naam Verus aan, vanaf 21 mei fuseert zij met het katholieke VKO tot Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

Kenniscentrum
Als landelijke beweging van scholen uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs vormt zij een krachtig kenniscentrum op het gebied van christelijke en katholieke identiteit in het onderwijs. Een collectief van gedreven specialisten met kennis en daadkracht op het gebied van identiteit, belangenbehartiging, advies, inkoop en dienstverlening. De eigenheid en herkenbaarheid van de onderscheiden katholieke en (protestants-)christelijke identiteit is belangrijk uitgangspunt van de fusie. Tegelijkertijd zullen gezamenlijke activiteiten en ontmoetingen bron zijn van wederzijdse inspiratie en verdieping.

We hebben een hoopvolle boodschap voor de toekomst. Daarom is de fusie tussen VKO en Verus goed nieuws voor Nederland.

Dick Wijte is voorzitter van VKO, Wim Kuiper is voorzitter van Verus.