fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Het heil van de gehele menselijke familie

KN Redactie 8 oktober 2015
image

Beste broeders en zusters, goedendag!

De audiëntie van vandaag zal plaatsvinden op twee locaties, hier op het plein en ook in de Paulus VI-zaal, waar veel zieken zijn die de audiëntie volgen op een groot scherm. Omdat het weer niet erg mooi is, hebben we besloten dat zij een dak boven hun hoofd moesten hebben en meer rust. Laten wij ons met elkaar verenigen en elkaar begroeten.

Philadelphia

De afgelopen dagen heb ik de apostolische reis gemaakt naar Cuba en de Verenigde Staten van Amerika. Het plan voor deze reis is voortgekomen uit mijn verlangen om deel te nemen aan de achtste Wereldontmoeting van de gezinnen, die al langer op het programma stond in Philadelphia.

Liefde tot de Kerk

Dit oorspronkelijke kernidee heeft zich uitgebreid tot een bezoek aan de Verenigde Staten van Amerika en tot het hoofdkantoor van de Verenigde Naties , en dan ook tot Cuba, dat de eerste etappe van de reis is geworden. Ik spreek opnieuw mijn dank uit aan president Castro, aan president Obama en aan secretaris-generaal Ban Ki-moon voor de ontvangst die zij mij hebben bereid. Ik dank hartelijk mijn broeders in het bisschopsambt en alle medewerkers voor het vele werk dat is verzet en voor de liefde tot de Kerk die daartoe heeft geïnspireerd.

Barmhartigheid van God

“Missionaris van de Barmhartigheid”: zo heb ik mij in Cuba gepresenteerd, een land met een rijke natuurschoon, cultuur en geloof. De barmhartigheid van God is groter dan welke verwonding, welk conflict, welke ideologie ook; en met die blik van barmhartigheid heb ik het hele Cubaanse volk kunnen omarmen, in hun vaderland en daar buiten, over alle verdeeldheid heen.

Maagd van de Liefde

Het symbool van die diepe eenheid van de Cubaanse ziel is de Heilige Maagd van de Liefde van Cobre, die honderd jaar geleden werd uitgeroepen tot patrones van Cuba. Ik ben als pelgrim naar het heiligdom van deze Moeder van de hoop gegaan, de Moeder die ons leidt op de weg van de rechtvaardigheid, vrede, vrijheid en verzoening.

Vrijheid in waardigheid

Ik heb met het Cubaanse volk de hoop mogen delen dat de profetie van de H. Johannes Paulus II uit zal komen: dat Cuba zich openstelt voor de wereld en de wereld zich openstelt voor Cuba. Geen afgeslotenheid meer, geen uitbuiting meer van de armoede, maar vrijheid in waardigheid. Dat is de weg die in het hart van vele jonge Cubanen een snaar raakt: niet de weg van de vlucht, van het gemakkelijk verdiende geld, maar van de verantwoordelijkheid, van de dienst aan de naaste, van de zorg voor de kwetsbaren.

De christelijke wortels

Een weg waarvoor de kracht wordt geput uit de christelijke wortels van dit volk, dat zoveel heeft geleden. Een weg tot het gaan waarvan ik in het bijzonder de priesters en alle godgewijden, de studenten en de gezinnen heb aangemoedigd. Moge de Heilige Geest, op voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, het zaad dat wij hebben gezaaid, laten opgroeien.
Van Cuba naar de Verenigde Staten van Amerika: dat was een symbolisch traject, een brug die, godzijdank, weer wordt hersteld. God wil altijd bruggen bouwen; wij zijn het die muren bouwen! En muren storten in, altijd!

Washington

In de Verenigde Staten heb ik drie etappes afgelegd: Washington, New York en Philadelphia.
In Washington heb ik de politieke autoriteiten ontmoet, gewone mensen, bisschoppen, de priesters en religieuzen, de armsten en de marginalen. Ik heb eraan herinnerd dat de grootste rijkdom van dat land en van zijn bevolking hun geestelijk en ethisch erfgoed is. En daarom heb ik hen willen aanmoedigen om de sociale opbouw te bevorderen in trouw aan de fundamentele beginselen daarvan, namelijk dat alle mensen door God gelijk zijn geschapen en begiftigd zijn met onvervreemdbare rechten, zoals het recht op leven, het recht op vrijheid en het recht om het geluk na te streven.

Heiligverklaring van Junípero Serra

Deze waarden die wij allen met elkaar gemeen hebben, vinden in het Evangelie hun totale vervulling, zoals werd benadrukt door de heiligverklaring van de pater franciscaan Junípero Serra, de grote evangelisator van Californië. De H. Junípero toont de weg van de vreugde: op weg gaan en met anderen de liefde van Christus delen.

De weg van de christen

Dat is de weg van de christen, maar ook van elke mens die kennis gemaakt heeft met de liefde: die liefde niet voor jezelf houden, maar hem delen met anderen. Op die religieuze en morele grondvesten zijn de Verenigde Staten van Amerika ontstaan en uitgegroeid, en op die basis kunnen zij voortgaan het land van de vrijheid te zijn waar iedereen welkom is, en meewerken aan een rechtvaardiger en broederlijker wereld.

Verenigde Naties

In New York heb ik het hoofdkantoor van de Verenigde Naties mogen bezoeken en het personeel mogen begroeten dat daar werkt. Ik heb gesprekken gevoerd met de secretaris-generaal en met de voorzitters van de laatste Algemene Vergadering en van de Veiligheidsraad.

In het voetspoor van mijn voorgangers

In mijn gesprekken met de vertegenwoordigers van de naties, heb ik, in het voetspoor van mijn voorgangers, de bemoediging van de katholieke Kerk herhaald voor deze instelling en voor haar rol in de bevordering van de ontwikkeling en de vrede, waarbij ik in het bijzonder heb gewezen op de noodzaak van een gezamenlijke en effectieve inzet voor de zorg voor de schepping. Ik heb ook de oproep herhaald om het geweld tegen etnische en religieuze minderheden en tegen de burgerbevolking te stoppen en te voorkomen.

Voor de vrede

Bij het Ground Zero-monument hebben we gebeden voor de vrede en de broederlijkheid, samen met de vertegenwoordigers van de godsdiensten en met de nabestaanden van de slachtoffers en de bevolking van New York, die zo rijk is aan culturele variëteit. En in Madison Square Garden heb ik de Eucharistie gevierd voor vrede en gerechtigheid.

Enorme dienst

Zowel in Washington als New York heb ik kennis mogen maken met enkele liefdadigheids- en onderwijsinstellingen, die symbool staan voor de enorme dienst die de katholieke gemeenschap – priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, leken – op deze terreinen verricht.

Dubbele uitdaging

Het hoogtepunt van de reis was de Ontmoeting van de Gezinnen in Philadelphia, waar de horizon zich heeft verwijd tot de hele wereld, via het ‘prisma’, bij wijze van spreken, van het gezin. Het gezin, het vruchtbare verbond tussen man en vrouw, is het antwoord op de grote uitdaging van onze wereld, een dubbele uitdaging: fragmentatie en massificatie, twee uitersten die samengaan en elkaar ondersteunen, en gezamenlijk het economische model van de consumptiemaatschappij ondersteunen.

Het gezin is daarop het antwoord

Het gezin is daarop het antwoord, omdat het de cel is van een samenleving waar de persoonlijke dimensie en de gemeenschappelijke dimensie met elkaar in evenwicht zijn, en dat tegelijkertijd het model kan zijn van een duurzaam beheer van de goederen en hulpbronnen van de schepping.

Het gezin is de hoofdrolspeler

Het gezin is de hoofdrolspeler in een integrale ecologie, omdat het het belangrijkste sociale subject is, dat de twee basisbeginselen in zich draagt van de menselijke beschaving op aarde: het beginsel van gemeenschap en het beginsel van vruchtbaarheid. Het bijbelse humanisme presenteert ons dat beeld: het menselijke paar, één en vruchtbaar, door God in de tuin van de wereld geplaatst, om die te bebouwen en te beschermen.

Vroomheid

Ik wil graag mijn broederlijke en hartelijke dank uitspreken aan mgr. Chaput, aartsbisschop van Philadelphia, voor zijn inzet, zijn vroomheid, zijn enthousiasme en zijn grote liefde voor het gezin bij de organisatie van dit evenement.

Providentieel

Als je beter kijkt, is het geen toeval maar, integendeel, juist providentieel dat de boodschap, de getuigenis van de Wereldontmoeting van de Gezinnen op dit moment in de Verenigde Staten van Amerika heeft plaats gevonden, dat wil zeggen het land dat in de afgelopen eeuw de grootste economische en technologische ontwikkeling heeft doorgemaakt, zonder zijn religieuze wortels te verloochenen. Nu vereisen diezelfde wortels om opnieuw bij het gezin te beginnen en het ontwikkelingsmodel opnieuw te overdenken en te veranderen, voor het heil van de gehele menselijke familie.

Lees hier de catecheses die paus Franciscus eerder hield over het gezin.