fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Archief

Pittige discussie rond ‘homohuwelijk’ voor Hooggerechtshof VS

KN Redactie 29 april 2015
image

“De rechters zijn het er duidelijk niet over eens”, aldus Ryan Anderson van de Heritage Foundation tegenover CNA. De Heritage Foundation is tegen herdefiniëring van het huwelijk.

Millennia oude traditie
Hij noemt het een goed teken dat Opperrechter Anthony Kennedy de vraag stelde of het wel zo wijs is “een millennia oude definitie van het huwelijk op te geven omwille van tien jaar homohuwelijk”. Kennedy, die gespecialiseerd is in gezinszaken, heeft in zijn oordelen altijd de homobelangen gesteund, signaleert de Washington Post.

Verplicht of niet?
Het Hooggerechtshof moet oordelen of staten op grond van artikel 14 van de Amerikaanse grondwet gedwongen kunnen worden het ‘homohuwelijk’ te erkennen. Daarnaast moet het Hof oordelen of, indien erkenning niet verplicht is, zij wel in andere staten gesloten ‘homohuwelijken’ moeten erkennen.

Het volk beslist
Voorstanders van het traditionele huwelijk van een man en een vrouw stellen dat het huwelijk niet kan worden geherdefinieerd en dat kinderen in principe opgevoed moeten worden door een vader en een moeder. Het oordeel daarover moet aan het volk en de afzonderlijke staten worden overgelaten en niet eens en vooral door het Hof als daar zoveel onenigheid over bestaat.

Het Hof beslist
Voorstanders van het ‘homohuwelijk’ stellen dat iedereen het recht heeft om te trouwen met degene van wie zij houden en dat dit niet aan de staten overgelaten kan worden maar besloten moet worden door het Hooggerechtshof.

Het debat gesmoord
Opperrechter John Roberts verklaarde voorstander te zijn van democratische besluitvorming boven een rechterlijk besluit. “Als jullie winnen”, zei hij tot de advocaat van de eisende homostellen, “is er geen debat meer. Ik bedoel, het afsluiten van het debat kan ook de geesten afsluiten en dat zal een consequentie hebben op de wijze waarop dit nieuwe instituut zal worden aanvaard. Mensen denken heel anders als zij erover hebben kunnen stemmen dan wanneer het door de rechtbanken wordt opgelegd.”

Consequenties
Rechters Scalia en Alito toonden bedenkingen over de consequenties van erkenning van een grondwettelijk recht voor de godsdienstvrijheid. Instellingen die op grond van gewetensbezwaren tegen het ‘homohuwelijk’ zijn dreigen daarmee hun belastingontheffing kwijt te raken.

Gewetensbezwaren
Vorige week schaarden 35 religieuze leiders zich achter een verklaring waarin het Hooggerechtshof werd opgeroepen het huwelijk niet te herdefiniëren en de godsdienstvrijheid te eerbiedigen. Onder de ondertekenaars waren vier katholieke bisschoppen.
“Voor veel mensen gaat aanvaarding van de herdefiniëring van het huwelijk in tegen hun geweten en betekent zij een ontzegging van hun religieuze en morele overtuigingen”, aldus de open brief van 23 april.

Nee tegen dwang
“Geen mens of gemeenschap, religieuze organisaties en individuele gelovigen incluis, mogen gedwongen worden deze herdefiniëring te accepteren.”
De verklaring benadrukt de noodzaak dat de regering mensen met andere meningen over het huwelijk beschermt zodat zij “hun geloof en overtuiging kunnen uitdrukken zonder angst voor intimidatie, marginalisering en ongegronde aanvallen dat hun waarden vijandigheid of haat tegenover anderen inhouden.”

Onveranderlijke betekenis
De voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, aartsbisschop Joseph Kurtz van Louisville, verklaarde dat het huwelijk “altijd de band tussen een man en een vrouw betekent en altijd zal blijven betekenen. Deze waarheid is onscheidbaar van de plicht om de door God gegeven waardigheid aan iedere menselijke persoon te eren.”

Rechten van het kind
“Wij bidden dat de rechters de verantwoordelijkheid van staten zullen handhaven om de prachtige waarheid van het huwelijk te beschermen die het fundamentele welzijn van de natie bepaalt, in het bijzonder van kinderen. Kinderen hebben het fundamentele recht, waar mogelijk, om hun moeder en vader te kennen en samen door hen te worden bemind. De Kerk zal dit recht altijd blijven verdedigen en zoekt mensen van goede wil om dit debat beschaafd en barmhartig te voeren.”