fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

God komt spoedig!

KN Redactie 7 maart 2019
image
CNS Photo - Paul Haring

Tijdens de algemene audiëntie van 6 maart sprak paus Franciscus over de komst van het Rijk Gods.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Als we het Onzevader bidden, is het tweede verzoek dat we tot God richten “Uw Rijk kome” (Mt. 6,10). Nadat we gebeden hebben dat zijn naam geheiligd moge worden, drukt de gelovige het verlangen uit dat de komst van zijn Rijk spoedig mag komen.

Dit verlangen ontspringt, om zo te zeggen, uit Christus’ eigen hart. Hij begint zijn verkondiging in Galilea met de woorden: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap” (Mc. 1,15).

Geen bedreiging

Deze woorden zijn zeker geen bedreiging. Integendeel, ze zijn een blijde boodschap, een boodschap van vreugde. Jezus wil de mensen niet aanzetten tot bekering door angst voor Gods naderende oordeel of een schuldgevoel over het begane kwaad te verspreiden. Jezus doet niet aan proselitisme: Hij verkondigt simpelweg.

Integendeel, wat Hij komt brengen is de Blijde Boodschap over de verlossing, en van daaruit roept Hij op tot bekering. Iedereen wordt uitgenodigd te geloven in het Evangelie: Gods kracht komt zijn kinderen naderbij. Dat is het Evangelie: Gods kracht komt zijn kinderen naderbij. En Jezus verkondigt dit wonderbaarlijke feit, deze genade: God, de Vader, houdt van ons, is ons nabij en leert ons de weg van de heiligheid te bewandelen.

Veel tekenen

De tekenen van de komst van dit Rijk zijn veelvoudig en allemaal positief: Jezus begint zijn dienstwerk door te zorgen voor de zieken, zowel lichamelijk als geestelijk zieken, voor degenen die door de samenleving verstoten zijn – bijvoorbeeld de lepralijders -, voor de zondaars die door iedereen misprijzend bekeken worden, ook door degenen die grotere zondaars zijn dan zij, maar doen alsof ze rechtschapen zijn.

En hoe noemt Jezus dit soort mensen? “Hypocrieten”. Jezus verwijst zelf naar die tekenen van het Rijk Gods: “Blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd” (Mt. 11,5).

Getekend door zonde

“Uw Rijk kome!”, herhaalt de christen volhardend als hij het Onzevader bidt. Jezus is gekomen, maar de wereld wordt nog altijd getekend door de zonde en bevolkt door heel veel lijdende mensen, door mensen die zich niet verzoenen en die niet vergeven, door oorlogen en door vele vormen van uitbuiting. Denk maar de handel in kinderen, bijvoorbeeld.

Dit zijn allemaal feiten die aantonen dat Christus’ overwinning nog niet volledig heeft plaatsgevonden: heel veel mannen en vrouwen leven nog steeds met een gesloten hart. Vooral in die situaties komt bij de christen het tweede verzoek van het Onzevader over de lippen: “Uw Rijk kome!”. Dat is als zeggen: “Vader, wij hebben U nodig! Jezus, we hebben U nodig, we snakken ernaar dat U overal en altijd de Heer bent te midden van ons!”. “Uw Rijk kome, kom te midden van ons.”

Waarom duurt het zo lang?

Soms vragen we ons af: waarom komt dit Rijk zo langzaam tot stand? Jezus spreekt graag in gelijkenissen over zijn overwinning. Hij zegt bijvoorbeeld dat het Rijk Gods gelijk is aan een akker waar het goede zaaid samen met het onkruid opkomt: de grootste fout zou nu zijn om meteen in te grijpen door de voor ons verstikkende planten te verwijderen uit deze wereld. God is niet als wij, God is geduldig. Het Rijk wordt niet met geweld tot stand gebracht in deze wereld: zijn manier van verspreiding is de mildheid (vlg. Mt. 13,24-30).

Het Rijk Gods is zonder twijfel een grote kracht, de grootste die er is, maar niet volgens de maatstaven van de wereld; voor de wereld lijkt er nooit een absolute meerderheid voor te bestaan. Het is als het gist dat je in de bloem verwerkt: het lijkt te verdwijnen, maar het is juist dat wat de massa doet groeien (vlg. Mt. 13,33). Of het is als een mosterdzaadje: heel klein, bijna onzichtbaar, maar het draagt de explosieve kracht van de natuur in zich, en eenmaal tot bloei gekomen is het de grootste boom in de tuin (vlg. Mt. 13,31-32).

God verrast altijd

In deze lotsbestemming van het Rijk Gods, kun je het drama zien van Jezus’ leven: ook Hij was voor zijn tijdgenoten een mager teken, een gebeurtenis die vrijwel onbekend was bij de officiële geschiedkundigen van zijn tijd. Een “graankorrel” noemde Hij zichzelf, die sterft in de aarde, maar alleen zo “veel vrucht” kan voortbrengen (vlg. Joh. 12,24).

Het symbool van het zaadje is veelzeggend: op een dag werpt de boer het in de grond (een handeling die lijkt op een begrafenis) en vervolgens “slaapt hij en staat op, ‘s nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe” (Mc. 4,27). Een zaadje dat opschiet is meer Gods werk dan het werk van de man die het heeft gezaaid (vlg. Mc. 4,27).

God gaat ons altijd voor, God verrast altijd. Dankzij Hem is er na de nacht van Goede Vrijdag, de zonsopkomst van de Verrijzenis die in staat is om de hele wereld met hoop te verlichten.

Zaaien te midden van onze zonden

“Uw Rijk kome!”. Laten we deze woorden zaaien te midden van onze zonden en onze fouten. Laten we die schenken aan de mensen die verslagen en teneergeslagen zijn door het leven, aan degenen die meer haat dan liefde hebben gekend, aan degenen die nutteloze dagen hebben doorgemaakt zonder ooit te snappen waarom.

Laten we die schenken aan degenen die hebben gestreden voor gerechtigheid, aan alle martelaren in de geschiedenis, aan degenen die concluderen dat ze voor niets hebben gestreden en dat in deze wereld het kwaad altijd regeert.

Het antwoord van de Heer

Dan zullen we het antwoord horen in het gebed van het Onzevader. Voor de zoveelste keer zullen die woorden van hoop weerklinken, dezelfde die de Geest als stempel heeft gedrukt op alle heilige Geschriften: “Ja, Ik kom spoedig!”: dat is het antwoord van de Heer. “Ik kom spoedig.” Amen. En de Kerk van de Heer antwoordt: “Kom, Heer Jezus” (vlg. Ap. 2).

“Uw Rijk kome” is als zeggen: “Kom, Heer Jezus.” En Jezus zegt: “Ik kom spoedig.” En Jezus komt, op zijn manier, alle dagen. Laten we daarop vertrouwen. En als we het Onzevader bidden, laten we dan altijd zeggen “Uw Rijk kome”, om in ons hart te horen: “Ja, ik kom, Ik kom spoedig.” Bedankt! (Vert. SK)