fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Paus: ‘de taal van de waarheid en de liefde begrijpt iedereen’

KN Redactie 20 juni 2019
image
CNS Photo - Yara Nardi, Reuters

Tijdens de algemene audiëntie van 19 juni sprak paus Franciscus over Pinksteren en de kracht van de Heilige Geest.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Vijftig dagen na Pasen, in die zaal die inmiddels hun thuis was geworden en waar de aanwezigheid van Maria, de moeder van de Heer, de verbindende factor vormde, maken de apostelen iets mee dat hun verwachtingen te boven gaat.

Het gebed is de ‘long’ van het christelijk leven

Ze waren verenigd in gebed. Het gebed is de ‘long’ die adem geeft aan de leerlingen van alle tijden; zonder gebed kun je geen leerling van Jezus zijn; zonder gebed kunnen wij geen christenen zijn! Het is de lucht, de long van het christelijk leven.

En in gebed verenigd worden ze verrast door de tussenkomst van God. Het gaat om een tussenkomst die geen afsluiting verdraagt: de deuren worden opengeslagen door een de kracht van een windvlaag die doet denken aan de ruah, de adem van het begin, en waarmee de belofte van een ‘kracht’ wordt vervuld die door de Verrezene werd gedaan voordat Hij hen verliet (vlg. Hand. 1,8). Die komt plotseling, vanuit de hemel, “een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van” (Hand. 2,2).

De wind en het vuur

Naast de wind verschijnt dan ook het vuur dat herinnert aan de brandende braamstruik en de Sinaï bij de gave van de Tien Geboden (vlg. Ex. 19,16-19). In de Bijbelse traditie gaat het vuur samen met God die zich manifesteert.

In het vuur geeft God zijn levende en krachtige woord door (vlg. Hebr. 4,12) dat de deur opent naar de toekomst; het vuur staat symbool voor zijn werk om de harten te verwarmen, verlichten en onderwijzen, voor zijn manier om de houdbaarheid van de menselijke inspanningen te testen, te zuiveren en te revitaliseren.

Petrus spreekt

Terwijl men in de Sinaï de stem van God hoort, is het in Jeruzalem, op het feest van Pinksteren, Petrus die spreekt, de rots op wie Christus besloten heeft zijn Kerk te bouwen. Zijn woorden, zwak en in staat om zelfs de Heer te verloochenen, krijgen door het vuur van de Geest een kracht die in staat is om de harten te doorboren en die tot bekering te bewegen. God kiest dan ook datgene uit wat zwak is in de wereld om de sterken te beschamen (vlg. 1Kor. 1,27).

De Kerk ontstaat dan ook uit het vuur van de liefde en uit een ‘vlammenzee’ die ontbrandt met Pinksteren en die de kracht aantoont van het Woord van de Verrezene dat doordrongen is van de Heilige Geest. Het nieuwe en definitieve Verbond is niet langer gebaseerd op een geschreven wet op stenen tafelen, maar op het handelen van Gods Geest die alle dingen nieuw maakt en die zich verankert in harten van vlees.

De taal van waarheid en liefde

Het Woord van de apostelen wordt doordrongen van de Geest van de Verrezene en wordt een nieuw en ander Woord dat iedereen kan begrijpen, bijna alsof het simultaan vertaald wordt in alle talen: iedereen hoorde hen “spreken in zijn eigen taal” (Hand. 2,6).

Het gaat om de taal van de waarheid en de liefde, die de universele taal is: zelfs de analfabeten kunnen die begrijpen. De taal van de waarheid en de liefde begrijpt iedereen. Als jij vertrekt vanuit de waarheid van je hart, vanuit oprechtheid, en vanuit de liefde, zal iedereen je begrijpen. Ook als je niet kunt praten, maar wel met een oprechte en liefdevolle omhelzing.

“De Heilige Geest doet de Kerk groeien door haar te helpen haar menselijke grenzen, zonden en welk schandaal dan ook te overstijgen”
- Paus Franciscus

De Heilige Geest als orkestleider

De Heilige Geest manifesteert zich niet alleen door middel van een symfonie van klanken die verbinden en de diversiteit tot een eenheid smeden, maar die presenteert zich als de orkestleider die de partituren van het lof voor Gods grote werken doet weerklinken.

De Heilige Geest is de schepper van eenheid, hij is de auteur van de verzoening die de barrières weet op te heffen tussen de Joden en de Grieken, tussen de slaven en de meesters, om er één lichaam van te maken.

Hij bouwt de gemeenschap van de gelovigen op door eenheid tot stand te brengen van het lichaam en de veelvoud aan ledematen. Hij doet de Kerk groeien door haar te helpen haar menselijke grenzen, zonden en welk schandaal dan ook te overstijgen.

Profetische gave

De verwondering is enorm en sommigen vragen zich af of de mannen soms dronken zijn. Dan neemt Petrus het woord namens alle apostelen en beziet deze gebeurtenis in het licht van Joël 3 waar een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest wordt aangekondigd.

De volgelingen van Jezus zijn niet dronken, maar beleven dat wat Sint Ambrosius omschreef als “de nuchtere beneveling van de Geest”, die te midden van Gods volk de profetie tot stand brengt door middel van dromen en visioenen. Deze profetische gave blijft niet beperkt tot een enkeling, maar is voor iedereen die de naam van de Heer aanroept.

De aantrekkingskracht van God

Vanaf dat ogenblik, brengt de Geest van God de harten ertoe de verlossing te aanvaarden die door een persoon, Jezus Christus, bewerkstelligd is. Hij die door de mensen aan het hout van het kruis is genageld. Hem heeft God uit de doden opgewekt “na de smarten van de dood te hebben ontbonden” (Hand 2,24). Hij is het die de Geest heeft uitgestort. De Geest die de polyfonie van de lofprijzing leidt die allen kunnen horen.

Zoals Benedictus XVI zei: “Pinksteren is dit: Jezus, en door Hem God zelf, komt naar ons toe en neemt ons in Zich op (Preek van 3 juni 2006). De Geest bewerkt de aantrekkingskracht van God. God verleidt ons met zijn Liefde en brengt ons zo ertoe de geschiedenis te sturen en processen op gang te brengen waardoor het nieuwe leven doordringt. Alleen de Geest van God bezit de kracht om menselijkheid en broederschap te bewerkstelligen in elke situatie, allereerst door hen die Hem omarmen.

De kracht van de liefde

Laten we de Heer bidden dat Hij ons een nieuw Pinksteren laat beleven, dat onze harten verruimt en onze gevoelens afstemt op die van Christus.

Zo kunnen we, zonder schaamte, zijn werkzame woord verkondigen en getuigen van de kracht van de liefde die alles wat ze ontmoet, opnieuw tot leven wekt. (Vert. SK)