fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

De kracht van de liefde van de Gekruisigde

KN Redactie 7 april 2016
image
Foto: AP

Tijdens de algemene audiëntie van 6 april sprak paus Franciscus over het Evangelie van de Barmhartigheid.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Nadat we hebben nagedacht over de barmhartigheid van God in het Oude Testament, beginnen we vandaag met erover na te denken, hoe Jezus zelf die tot voltooiing heeft gebracht. Jezus is feitelijk de vleesgeworden barmhartigheid, die Hij op alle momenten van zijn aardse leven tot uitdrukking heeft gebracht, verwerkelijkt en uitgedragen.

Zuivere liefde, om niet

Bij zijn ontmoetingen met de menigten, als Hij het Evangelie verkondigt, de zieken geneest, de nabijheid zoekt van de laagst geplaatsten, de zonden vergeeft, dan maakt Jezus een liefde zichtbaar die voor allen open staat, niemand uitgezonderd! Een liefde die voor iedereen onbegrensd voorhanden is. Een zuivere liefde, om niet, absoluut. Een liefde die zijn hoogtepunt bereikt in het offer van het kruis. Ja, het kruisoffer is werkelijk het ‘Evangelie van de Barmhartigheid’, want Jezus is de Barmhartigheid!

Beslissende wending

Alle vier de Evangelies getuigen dat Jezus, voordat Hij aan zijn opdracht begon, ***het doopsel wilde ontvangen van Johannes de Doper*** (Mt. 3,13 – 17; Mc. 1,9 – 11; Lc. 3,21 – 22; Joh. 1,29 – 34). Deze gebeurtenis geeft een beslissende wending aan de hele zending van Christus. Hij heeft zich niet aan de wereld gepresenteerd in de grootsheid van de tempel: dat had Hij wel kunnen doen. Hij heeft zich niet laten aankondigen met trompetgeschal: dat had Hij wel kunnen doen. En Hij is ook niet gekomen, gekleed als een rechter. Had Hij ook kunnen doen. In plaats daarvan, is Jezus, na dertig jaar verborgen te hebben geleefd in Nazareth, naar de rivier de Jordaan gegaan, met heel veel van zijn volksgenoten, en is Hij in de rij gaan staan, samen met de zondaars. Hij schaamde zich niet; Hij was daar met iedereen, met de zondaars, om zich te laten dopen.

Uit solidariteit

Vanaf het begin van zijn zending heeft Jezus zich gemanifesteerd als de Messias die de menselijke conditie op zich neemt, uit solidariteit en medeleven. Zoals Hijzelf zegt in de synagoge van Nazareth, als Hij zich identificeert met de profetie van Jesaja: “De geest van de Heer rust op mij, daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan de armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden, aan gevangenen de bevrijding aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen; om verdrukten in vrijheid te laten gaan en een jaar aan te kondigen dat de Heer welgevallig is” (Lc. 4,18 – 19).

De liefde die redt

Alles wat Jezus heeft volbracht na de doop was de verwerkelijking van dat oorspronkelijke programma: aan allen de liefde van God brengen: de liefde die redt. Jezus heeft geen haat gebracht, Hij heeft geen vijandschap gebracht: Hij heeft ons de liefde gebracht! Een grote liefde, een open hart voor iedereen, voor ons allemaal! Een liefde die redt!

Vrucht van Gods barmhartigheid

Hij heeft zich geplaatst naast de laagsten, door hun de barmhartigheid van God mee te delen: vergeving, vreugde en nieuw leven. Jezus, de door de Vader gezonden Zoon, is werkelijk het begin van de tijd van de barmhartigheid voor de gehele mensheid! Velen waren er aanwezig daar aan de oever van de Jordaan die niet meteen de draagwijdte begrepen van dit gebaar van Jezus. Johannes de Doper zelf verbaasde zich over Jezus’ besluit (vgl. Mt. 3,14). Maar de hemelse Vader niet! Die laat zijn stem uit de hemel klinken “Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb” (Mc. 1,11). Zo bevestigt de Vader de weg die de Zoon heeft genomen als Messias, terwijl over hem de H. Geest neerdaalt in de gedaante van een duif.

Zo slaat, bij wijze van spreken, het hart van Jezus eenstemmig met het hart van de Vader en van de H. Geest, waarmee aan alle mensen wordt getoond dat de redding een vrucht is van Gods barmhartigheid.

De gekruisigde Jezus

Wij kunnen het grote mysterie van deze liefde nog duidelijker bezien als wij onze blik richten op de gekruisigde Jezus. Als Hij onschuldig sterft voor ons zondaars, smeekt Hij de Vader: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lc. 23,34). Het is op het kruis dat Jezus de zonde van de wereld aan de barmhartigheid van God voorhoudt: de zonde van allen, mijn zonden, jouw zonden, jullie zonden. Daar, op het kruis, legt Hij ze voor aan de Vader. En samen met de zonde van de wereld worden al onze zonden weggenomen. Niemand wordt van dat offerandegebed van Jezus uitgesloten.

Ons als zondaars erkennen

Dat betekent dat wij niet moeten vrezen om ons als zondaars te herkennen en te erkennen. Hoe vaak zeggen we niet: “Maar die daar, dat is een zondaar, die heeft dit gedaan en dat…”, en we oordelen over anderen. En jijzelf? Elk van ons zou zich de vraag moeten stellen: “Ja, hij is een zondaar. En ik?” We zijn allemaal zondaars, maar we zijn ook allemaal vergeven: we hebben allemaal de gelegenheid om die vergiffenis die Gods barmhartigheid is, te ontvangen. We moeten geen angst hebben dus, om ons te herkennen als zondaars, om als zondaars schuld te belijden, omdat elke zonde door de Zoon op het kruis gedragen is.

Sacrament van verzoening

En wanneer wij onze zonde berouwvol belijden en ons aan hem toevertrouwen, zijn wij er zeker van te zijn vergeven. Het sacrament van de verzoening maakt de kracht van de vergeving die voortkomt uit het kruis, voor iedereen werkelijkheid en vernieuwt in ons leven de genade van de barmhartigheid, die Jezus voor ons verdient heeft! Wij moeten niet bang zijn voor onze nare eigenschappen: elk van ons heeft zijn eigen. De kracht van de liefde van de Gekruisigde kent geen obstakels en raakt nooit uitgeput. En die barmhartigheid neemt onze ellendigheden van ons weg.

Kracht van zijn liefde

Lieve mensen, laten we in dit Heilig Jaar aan God vragen om de genade die ons de kracht van het Evangelie doet ervaren: het Evangelie van de barmhartigheid die ons omvormt, die ons doet binnentreden in Gods hart, die ons in staat stelt te vergeven en de wereld met meer goedheid te bekijken.

Als wij het Evangelie van de Verrezen Gekruisigde aanvaarden, wordt ons hele leven gevormd door de kracht van zijn liefde die vernieuwt. (Vert. BR)