fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

God is geheel en altijd betrouwbaar

KN Redactie 14 januari 2016
image

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Vandaag beginnen we met de catechese over de barmhartigheid, gezien vanuit het oogpunt van de Bijbel, om barmhartigheid te leren door te luisteren naar wat God zelf ons daarover leert met zijn Woord. Laten we beginnen in het Oude Testament, dat onze voorbereidt op en leidt naar de volledige openbaring in Jezus Christus, in wie de barmhartigheid van God zich op volledige wijze openbaart.

Barmhartige God

In de Heilige Schrift wordt de Heer gepresenteerd als “Barmhartige God”. Dat is zijn naam, waarmee Hij als het ware zijn gelaat, zijn hart aan ons laat zien. Hij definieert zichzelf, zoals we lezen in het boek Exodus, in zijn openbaring aan Mozes, als volgt: “De Heer, de barmhartige en genadige God, geduldig, groot in liefde en trouw” (34,6 – 7). Ook in andere teksten vinden we deze bewoordingen terug, met enige variatie, maar altijd met nadruk op de barmhartigheid en de liefde van God die nooit moe wordt te vergeven (vgl. Gn. 4,4; Jl. 2,13; Ps. 86,15; 103,8; 145,8; Neh. 9,17).

Barmhartig

Laten we samen die woorden uit de Heilige Schrift, die spreken over God, één voor één bekijken.

De Heer is “barmhartig”: dat woord wijst op een houding van tederheid, als die van een moeder jegens haar zoon. Eigenlijk doet de term die in het Hebreeuws in de Bijbel wordt gebruikt, denken aan de ingewanden of aan de moederschoot. Daarom is het beeld dat wordt gesuggereerd dat van een God die zich door ons laat ontroeren en vertederen als een moeder wanneer zij haar kind in de armen neemt, met als enkel verlangen om lief te hebben, te beschermen, te helpen, bereid is alles te geven, ook zichzelf. Dat is het beeld dat dit woord oproept. Een liefde dus, die zich in de goede zin van het woord kan worden omschreven als “visceraal”(instinctief).

Genadig

Verder staat er dat de Heer “genadig” is, in de betekenis dat hij genade schenkt, medelijden heeft, en in zijn grootheid, zich buigt over de zwakke en de arme, altijd bereid om te ontvangen, te begrijpen, te vergeven.

Parabel van de Verloren Zoon

God is als de vader in de parabel die in het Evangelie volgens Lucas wordt verteld (vgl. Lc. 15,11 – 32): een vader die zich niet opsluit in wrok jegens zijn jongste zoon die hem heeft verlaten, maar integendeel doorgaat met op hem te wachten – hij heeft hem voortgebracht – en vervolgens op hem af rent en hem omhelst, hem zelfs niet laat uitspreken als hij schuld bekent – alsof hij hem de mond snoert – zo groot is de liefde en de vreugde dat hij hem teruggevonden heeft; en dan roept hij ook de oudste zoon erbij, die verontwaardigd is en geen feest wil vieren, de zoon die altijd thuis gebleven is, maar meer leefde als een dienaar dan als een zoon; toch buigt de vader zich ook naar hem, nodigt hem uit binnen te komen, probeert zijn hart te openen voor de liefde, opdat niemand buitengesloten wordt van het feest van de barmhartigheid. De barmhartigheid is een feest!

Geduldig

Van deze barmhartige God wordt ook gezegd dat Hij “geduldig is”, letterlijk, “een lange adem heeft”, dat wil zeggen met een lange uitgestrekte adem en bereid om veel te dulden. God weet af te wachten, zijn tempo is niet dat ongeduldige tempo van de mensen; Hij is als de wijze landbouwer die weet te wachten, die het goede graan de tijd geeft om te groeien, ondanks het onkruid (vgl. Mt. 13,24 – 30).

Groot in liefde en trouw

En ten slotte, de Heer noemt zichzelf “groot in liefde en trouw”. Wat is dat een prachtige omschrijving van God! Daar zit alles in. Want God is groot en machtig, maar die grootheid en die macht worden toegepast in zijn liefde tot ons, wij die zó klein zijn, zó tot niets in staat. Het woord “liefde”, dat hier wordt gebruikt, betekent genegenheid, genade, goedheid. Het gaat hier niet om de liefde van een televisiesoap… Het is de liefde die de eerste stap zet, die niet afhankelijk is van menselijke verdiensten, maar op een immense wijze ‘om niet’ wordt geschonken. De bekommernis van God die door niets kan worden tegengehouden, zelfs niet door de zonde, omdat zij boven de zonde uitstijgt, het kwaad overwint en het vergeeft.

Trouw

Een grenzeloze “trouw”: dat is het laatste woord, waarmee God zich aan Mozes bekend maakt. De trouw van God wordt nooit minder, omdat de Heer de wachter is, die, zoals de psalmist zegt, niet inslaapt maar voortdurend over ons waakt om ons tot het leven te voeren: “Struikelen laat Hij je niet; sluimeren doet je wachter niet. Nee, Hij die waakt over Israël, (…) De HEER waakt tegen alle kwaad, de HEER zal over je waken. Hij waakt over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid” (Ps. 121,3 – 4.7 – 8).

Trouw in de barmhartigheid

Die God is barmhartig en trouw in zijn erbarmen en St.-Paulus zegt het zo mooi: als jij Hem niet trouw bent, Hij zal altijd trouw blijven omdat Hij zichzelf niet kan verloochenen. De trouw in de barmhartigheid is eigen aan het wezen van God. En daarom is God geheel en altijd betrouwbaar. Een vaste en stabiele aanwezigheid. Dat is de zekerheid van ons geloof. Dus laten we ons, in dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid, geheel aan Hem toevertrouwen, en laten we de vreugde ervaren van het feit dat wij bemind worden door die “barmhartige en genadige God, geduldig en groot in liefde en trouw”. (Vert. BR)