<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Urbi et Orbi: ‘Dit is niet de tijd voor egoïsme en verdeeldheid’

KN Redactie 13 april 2020
image
In een nagenoeg lege Sint-Pieter sprak paus Franciscus dit jaar de paasboodschap Urbi et Orbi uit. Foto: CNS Photo - Vatican Media

De paasboodschap Urbi et Orbi, voor stad en wereld, van paus Franciscus.

Beste broeders en zusters, zalig Pasen!

Vandaag weerklinkt in de hele wereld de verkondiging van de Kerk: “Jezus Christus is verrezen! Hij is waarlijk verrezen!”.

De besmetting van de hoop

Als een nieuwe vlam is deze Blijde Boodschap ontstoken in de nacht: de nacht van een wereld die al voor ongekende uitdagingen stond en die nu gebukt gaat onder een pandemie, die onze grote familie van de mensheid zwaar op de proef stelt. In deze nacht heeft de stem van de Kerk weerklonken: “Christus, mijn hoop, is verrezen!” (Sequentie van Pasen).

Dat is een ander soort ‘besmetting’, een die overgedragen wordt van hart tot hart, want elk menselijk hart wacht op deze Blijde Boodschap. Het is de besmetting van de hoop: “Christus, mijn hoop, is verrezen!”.

Geen magische formule

Dit is geen magische formule die alle problemen doet verdwijnen. Nee, dat is Christus’ verrijzenis niet. Het is wel de overwinning van de liefde op de wortel van het kwaad. Een overwinning die het lijden en de dood niet overstijgt, maar daar doorheen gaat en een weg in de afgrond opent, die het kwade in het goede verandert. Dat is het unieke kenmerk van Gods kracht.

De Verrezen Heer is gekruisigd, Hij en geen ander. Op zijn glorieuze lichaam draagt Hij onuitwisbare wonden, die vensters van hoop zijn geworden. Laten we onze blik op Hem richten, opdat Hij de wonden van de getroffen mensheid geneest.

Getroffen door het coronavirus

Mijn gedachten gaan vandaag vooral uit naar degenen die direct getroffen zijn door het coronavirus: naar de zieken, naar degenen die zijn overleden en naar hun families die rouwen om het verlies van hun geliefden, van wie ze soms geen afscheid hebben kunnen nemen. Moge de Heer van het leven de overledenen in zijn Rijk verwelkomen en moge Hij troost en hoop geven aan degenen die nog lijden, vooral aan de ouderen en de eenzamen.

Moge zijn troost en de vereiste hulp niet ontbreken voor degenen die bijzonder kwetsbaar zijn, zoals degenen die in verzorginstehuizen werken, of zij die in kazernes en gevangenissen zitten. Het is voor veel mensen een eenzaam Pasen, getekend door rouw en de vele ongemakken die de pandemie met zich meebrengt, van het fystieke lijden tot de economische problemen.

Zonder troost uit de sacramenten

Door deze ziekte moeten we het niet alleen doen zonder menselijk contact, maar ook zonder de mogelijkheid om persoonlijk de troost te ontvangen die de sacramenten ons bieden, vooral de Eucharistie en de Verzoening.

“Voor veel mensen is dit een tijd van bezorgdheid over een onzekere toekomst”

In heel veel landen was het niet mogelijk om die te ontvangen, maar de Heer heeft ons niet alleen gelaten! Door verenigd te blijven in gebed, mogen we er zeker van zijn dat Hij zijn hand op ons legt (vlg. Ps. 138) en met kracht herhaalt: “Wees niet bang, Ik ben verrezen en ik ben altijd bij u!”

Kracht voor artsen en verpleegkundigen

Moge Jezus, ons Paaslam, kracht en hoop geven aan de artsen en de verpleegkundigen, die overal getuigen van zorg en liefde voor de naaste tot het uiterste van hun krachten en vaak ten koste van hun eigen gezondheid.

Naar hen, en ook naar degenen die onophoudelijk werken om de noodzakelijke onderdelen van de samenleving draaiende te houden, naar de politie en de militairen die in veel landen helpen om de problemen en het lijden van de bevolking te verlichten, gaan onze innige gedachten en onze dankbaarheid uit.

Tijd van bezorgdheid

In deze weken is het leven van miljoenen mensen ineens veranderd. Voor veel mensen biedt het thuisblijven een mogelijkheid tot reflectie, een mogelijkheid om te ontsnappen aan het hectische ritme van het leven, een mogelijkheid om bij hun geliefden te zijn en te genieten van hun gezelschap.

Maar voor veel mensen is dit ook een tijd van bezorgdheid over een onzekere toekomst, over werk dat dreigt te verdwijnen en over de andere gevolgen die de huidige crisis met zich meebrengt.

Ik roep degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen op om zich actief in te zetten voor het welzijn van hun burgers, door de middelen en instrumenten te verschaffen die nodig zijn om iedereen een waardig leven te bieden en om ervoor te zorgen, als de omstandigheden dat toelaten, dat de dagelijkse activiteiten hervat kunnen worden.

Zorg voor vluchtelingen en armen

Dit is niet de tijd voor onverschilligheid, want de hele wereld lijdt en moet de pandemie eensgezind het hoofd bieden. Moge de verrezen Jezus hoop geven aan alle armen, aan degenen die in de periferie wonen, aan de vluchtelingen en aan de daklozen.

Laten we de allerzwakste broeders en zusters niet alleen laten, zij die de steden en de periferiën overal ter wereld bevolken. Laten we ervoor zorgen dat het hun niet ontbreekt aan de eerste levensbehoeften, waar nog moeilijker aan te komen is nu er veel gesloten is, aan medicijnen en vooral aan toegang tot goede medische zorg.

Mogen, gezien de omstandigheden, ook de internationale sancties worden verlicht die de getroffen landen verhinderen om hun eigen burgers te helpen. Mogen alle landen in staat zijn om de grootste noden van dit moment te lenigen, door de schuld te verminderen of zelfs kwijt te schelden waar de armste landen zo onder gebukt gaan.

Solidariteit in Europa

Dit is niet de tijd voor egoïsme, want de uitdaging waar we voor staan treft ons allemaal en maakt geen onderscheid des persoons. Van de vele gebieden die wereldwijd getroffen zijn door het coronavirus, wil ik vooral Europa noemen. Na de Tweede Wereldoorlog heeft dit continent kunnen herrijzen dankzij een concrete geest van solidariteit waardoor men de rivaliteit van het verleden achter zich kon laten.

Het is urgenter dan ooit, vooral in de huidige omstandigheden, dat die rivaliteit niet opnieuw aan kracht wint, maar dat allen beseffen dat ze deel uitmaken van één familie en dat ze elkaar ondersteunen. De Europese Unie staat nu voor een ongekende uitdaging, waarvan niet alleen haar toekomst afhangt, maar die van de hele wereld.

“Dit is niet de tijd voor onverschilligheid, want de hele wereld lijdt en moet de pandemie eensgezind het hoofd bieden”

Laten we de kans niet mislopen om nog meer solidariteit te tonen, ook door middel van innovatieve oplossingen. Het enige alternatief is het egoïsme van het eigenbelang en de verleiding om terug te keren naar het verleden, met het risico dat het vreedzaam samenleven en de ontwikkeling van toekomstige generaties zwaar op de proef worden gesteld.

Staakt-het-vuren

Dit is niet de tijd voor verdeeldheid. Moge Christus, onze vrede, degenen verlichten die verantwoordelijkheid dragen in conflicten, opdat zij de moed hebben om de oproep te steunen tot een wereldwijd en onmiddelijk staakt-het-vuren in alle uithoeken van de wereld.

Dit is niet de tijd om door te gaan met het produceren en exporteren van wapens, en enorm veel geld uit te geven dat gebruikt zou moeten worden voor het genezen van mensen en het redden van levens.

Oorlogen en spanningen

Moge dit wel de tijd zijn waarin er eindelijk een einde wordt gemaakt aan de lange oorlog die tot zoveel bloedvergieten heeft geleid in het geliefde Syrië, aan het conflict in Jemen, aan de spanningen in Irak en ook in Libanon.

Moge dit de tijd zijn waarin de Israëliers en de Palestijnen het gesprek weer aangaan, om een stabiele en duurzame oplossing te vinden die beide volken de kans geeft in vrede te leven.

Moge het lijden ophouden van de bevolking die woont in het oosten van de Oekraïne. Moge er een einde komen aan de terroristische aanslagen die in verschillende Afrikaanse landen zo veel onschuldige mensen treffen.

Andere crises niet vergeten

Dit is niet de tijd van onoplettendheid. Laat de crisis waar wij voor staan er niet voor zorgen dat wij de talloze andere crises vergeten waar veel mensen onder te lijden hebben. Moge de Heer van het leven de bevolking in Azië en Afrika nabij zijn die grote humanitaire crises doormaken, zoals in de provincie Cabo Delgado, in het noorden van Mozambique.

Oplossing voor Venezuela

Moge Hij de harten verwamen van de talloze vluchtelingen en ontheemden, door oorlogen, droogte en hongersnood. Moge Hij bescherming bieden aan de vele migranten en vluchtelingen, onder wie veel kinderen, die in ontoelaatbare omstandigheden leven, vooral in Libië en aan de Grieks-Turkse grens. En ik wil ook het eiland Lesbos niet vergeten.

Moge Hij ervoor zorgen dat er in Venezuala een concrete en onmiddelijke oplossing wordt gevonden, zodat er internationale hulp kan komen voor de bevolking, die lijdt onder de ernstige politieke en de sociaal-economische omstandigheden en de situatie van de gezondheidszorg.

Verdrijven van de duisternis

Beste broeders en zusters, onverschilligheid, egoïsme, verdeeldheid en onoplettendheid zijn niet echt woorden die we in deze tijd willen horen. We willen die dingen uit alle tijden verbannen! Die dingen lijken de boventoon te voeren als de angst en de dood het van ons winnen, ofwel wanneer wij de Heer Jezus niet laten winnen in ons hart en in ons leven.

Moge Hij, die de dood al heeft overwonnen en de weg naar de eeuwige verlossing heeft geopend, het duister verdrijven uit onze arme mensheid en ons leiden naar zijn glorieuze dag, die geen einde kent.

Met deze overwegingen, wil ik jullie allemaal een zalig Pasen toewensen. (Vertaling Susanne Kurstjens)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.