fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Urbi et Orbi: een kerstwens van broederschap

KN Redactie 27 december 2018
image
CNS Photo - Paul Haring

De kerstboodschap Urbi et Orbi, voor stad en wereld, van paus Franciscus.

Beste broeders en zusters, zalig Kerstmis!

Aan jullie, gelovigen van Rome, en aan jullie, pelgrims, en aan iedereen die overal ter wereld met ons verbonden zijn, herhaal ik de vreugdevolle boodschap van Betlehem: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft” (Lc. 2,14).

Zoals de herders die als eerste bij de stal kwamen aangesneld, zijn wij stomverbaasd bij het zien van het teken dat God ons heeft gegeven: “een pasgeboren kind, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe” (Lc. 2,12). In stilte knielen wij neer en aanbidden wij Hem.

Wat is die kerstboodschap?

En wat zegt ons dat kind, voor ons geboren uit de Maagd Maria? Wat is de universele boodschap van Kerstmis? Die zegt ons dat God een goede Vader is en dat wij allemaal broeders en zusters zijn.

Deze waarheid staat aan de basis van de christelijke visie op de mensheid. Zonder de broederschap die Jezus Christus ons heeft geschonken, schieten onze inspanningen voor een meer rechtvaardige wered tekort. En onze beste plannen dreigen dan zielloos te worden.

Broederschap

Daarom is mijn kerstwens een wens van broederschap.

Broederschap tussen mensen uit elk land en iedere cultuur.

Broederschap tussen mensen met verschillende ideeën, die echter in staat zijn om de ander te respecteren en naar de ander te luisteren.

Broederschap tussen mensen met verschillende geloven. Jezus is gekomen om het gelaat van God te laten zien aan iedereen die ernaar op zoek is.

Onze verschillen zijn een rijkdom

En het gelaat van God heeft zich geopenbaard in een concreet menselijk gelaat. Hij is niet verschenen in een engel, maar in een mens, die in een bepaalde tijd en op een bepaalde plek geboren werd. Door zijn menswording toont de Zoon van God ons dat de verlossing tot stand komt door de liefde, door de verwelkoming, door het respect voor onze arme menselijkheid die wij allemaal delen in een grote variëteit aan etniciteiten, talen, culturen… maar allemaal broeders en zusters in onze menselijkheid!

Onze verschillen zijn dus geen verlies of een gevaar, maar een rijkdom. Zoals bij een kunstenaar die een mozaïek wil maken: het is beter om steentjes van heel veel verschillende kleuren te hebben, dan van weinig kleuren!

Wat het gezin ons leert

Dat is wat het gezin ons leert: als broers en zussen verschillen wij van elkaar, en we zijn het niet altijd met elkaar eens, maar er is een onverbrekelijke band waardoor wij met elkaar verbonden zijn en de liefde van onze ouders helpt ons om van elkaar te houden. Datzelfde geldt voor de familie van de mensheid, maar hier is God de ‘ouder’, het fundament en de kracht van onze broederschap.

Dat we deze kerst de band van broederschap mogen herontdekken die ons als mensen met elkaar verenigt en die alle volkeren met elkaar verbindt. Dat het kerstfeest de Israëli’s en de Palestijnen de kans geeft om de dialoog weer op te pakken en een weg van vrede in te slaan die een einde maakt aan een conflict dat al meer dan zeventig jaar het gebied verscheurt dat door de Heer gekozen werd om zijn gelaat van liefde te tonen.

Syrië en Jemen

Dat het Kindje Jezus het geliefde en gepijnigde Syrië de kans geeft om de broederschap te hervinden na al die lange oorlogsjaren. Dat de internationale gemeenschap zich daadkrachtig mag inzetten om een politieke oplossing te vinden die de verdeeldheid en de eigenbelangen terzijde schuift, zodat het Syrische volk – vooral degenen die hun eigen land hebben moeten verlaten en elders onderdak hebben moeten vinden – weer in vrede kan leven in haar eigen land.

Ik denk aan Jemen, hoopvol dat de wapenstilstand die dankzij de internationale gemeenschap bereikt is, eindelijk verlichting kan brengen aan de talloze kinderen en aan de bevolking die uitgeput is door de oorlog en door de hongersnood.

Afrika en Korea

Ik denk ook aan Afrika, waar miljoenen mensen op de vlucht zijn of intern verplaatst en behoefte hebben aan humanitaire hulp en aan voedsel. Dat het Goddelijke Kind, de Koning van vrede, de wapens tot zwijgen kan brengen en op het hele continent een nieuwe morgen van broederschap tot stand mag brengen. Dat Hij de inspanningen mag zegenen van al diegenen die zich op politiek en maatschappelijk niveau inzetten voor wegen van verzoening.

Dat het kerstfeest de broederlijke band mag versterken die het Koreaanse schiereiland verbindt en dat de ingezette weg van toenadering vervolgd mag worden. Dat er oplossingen mogen worden gevonden die ontwikkeling en welzijn garanderen voor iedereen.

Venezuela en Oekraïne

Dat deze gezegende tijd Venezuela de kans geeft om overeensteming te bereiken en alle maatschappelijke lagen de mogelijkheid mag bieden om gebroederlijk samen te werken aan de ontwikkeling van het land en de armste lagen van de bevolking te ondersteunen.

Dat de Heer die geboren wordt verlichting mag brengen aan het geliefde Oekraïne, dat zo verlangt naar een stabiele vrede die al zo lang op zich laat wachten. Enkel met de vrede, die respect heeft voor de rechten van elk land, kan dit land herstellen van al het doorstane lijden en menswaardige levensomstandigheden creëren voor haar eigen inwoners. Ik ben de christelijke gemeenschappen van deze regio nabij en ik bid dat we broederlijke en vriendschappelijke kunnen onderhouden.

Ideologische kolonisatie

Dat de inwoners van het geliefde Nicaragua bij de aanblik van het Kindje Jezus weer mogen zien dat zij broeders en zusters van elkaar zijn, zodat de verdeeldheid en de onenigheid tussen hen niet blijven bestaan, maar dat iedereen zich inzet voor verzoening en voor de gezamenlijke opbouw van de toekomst van het land.

Ik denk ook aan de volkeren die het slachtoffer zijn van ideologische, culturele en economische kolonisatie en die ontdaan worden van hun vrijheid en hun identiteit; die te lijden hebben onder het gebrek aan voedsel, onderwijs en sanitaire voorzieningen.

Vervolgde christenen

In het bijzonder denk ik aan onze broeders en zusters die de Geboorte van de Heer onder moeilijke of zelfs vijandige omstandigheden moeten vieren. Vooral daar waar de christelijke gemeenschap een minderheid vormt, die soms kwestbaar is en niet gerespecteerd wordt. Dat de Heer aan hen en aan alle minderheden een leven mag schenken in vrede en dat hun rechten erkend mogen worden, vooral het recht op godsdienstvrijheid.

Dat het kleine en bevende Kind in de kribbe waar we vandaag bij stilstaan alle kinderen wereldwijd en elke zwakke, hulpeloze en aan de kant gezette mens beschermt. Dat we allemaal vrede en troost mogen ervaren door de geboorte van de Verlosser. En dat we ons allemaal geliefd mogen weten door onze enige hemelse Vader en dat we elkaar mogen terugvinden en samenleven als broeders en zusters!

Ik wens jullie allemaal opnieuw een goed en zalig Kerstmis!

Samenwerking en solidariteit

Beste broeders en zusters die uit Italië en uit allerlei landen naar hier zijn gekomen, en al diegenen die via de radio, de televisie en andere communicatiemiddelen met ons verbonden zijn: ik dank jullie voor jullie aanwezigheid hier op deze dag waarop we stilstaan bij Gods liefde, die ter wereld is gekomen met de geboorte van Jezus. Dat deze liefde de geest van samenwerking voor het algemene welzijn mag bevorderen, het verlangen om solidair met elkaar te mag doen herleven, en dat het iedereen de hoop mag schenken die van God komt.

Een goed en zalig Kerstmis!

(Vert. SvdB)