fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Urbi et Orbi: met de wapenen van de liefde

KN Redactie 31 maart 2016
image
Paus Franciscus spreekt zijn boodschap voor stad en wereld uit vanaf de loggia van de Sint-Pieter. (Foto: AP)

De paasboodschap Urbi et Orbi, voor stad en wereld, van paus Franciscus.

“Looft de Heer want Hij is goed:
want eeuwig is zijn erbarmen” (Ps 135,1).

Beste broeders en zusters, Zalig Pasen!

Jezus Christus, de mens geworden barmhartigheid van God, is uit liefde aan het kruis gestorven, en is uit liefde opgestaan uit de dood. Daarom verkondigen wij vandaag: Jezus is de Heer!

Met zijn Verrijzenis wordt de profetie van de psalm volledig werkelijkheid: Gods barmhartigheid is eeuwig, zijn liefde is voor altijd, gaat nooit voorbij. Wij kunnen ons volledig aan Hem toevertrouwen en wij brengen Hem dank, want voor ons is Hij tot diep in de afgrond afgedaald.

Oneindige barmhartigheid

Tegenover de geestelijke en morele afgronden van de mensheid, tegenover de leegten die zich in de harten openen en die haat en dood oproepen, kan alleen een oneindige barmhartigheid ons redding brengen. Alleen God kan met zijn liefde deze leegten, deze afgronden vullen, en ons in staat stellen niet in te storten, maar samen de weg te blijven gaan naar het land van de vrijheid en het leven.

De vreugdevolle boodschap van Pasen

De vreugdevolle boodschap van Pasen: Jezus, de gekruisigde, is niet hier, Hij is verrezen (vgl. Mt. 28,5 – 6) biedt ons de troostvolle zekerheid dat de afgrond van de dood is overbrugd en dat zo de rouw, het geween en de angst zijn overwonnen (cfr. Apk. 21,4).

De Heer, die moest ervaren dat zijn leerlingen Hem verlieten, dat Hij onrechtvaardig veroordeeld werd en de schaamte van een schandelijke dood moest ondergaan, maakt ons nu deelgenoten van zijn onsterfelijk leven en werpt zijn tedere en medelevende blik op ons, op hen die honger hebben en dorst, op de vreemdelingen en gevangenen, op hen die aan de kant zijn gezet en uitgesloten, op de slachtoffers van misbruik en geweld

De wereld is vol mensen die lijden aan het lichaam en aan de ziel, en de kranten staan dagelijks vol van berichten over gruwelijke misdaden, die niet zelden zijn gepleegd in de huiselijke kring, en van gewapende conflicten op grote schaal, die hele bevolkingen aan niet in woorden te vatten beproevingen blootstellen.

Het geliefde Syrië

Moge de verrezen Christus wegen wijzen van hoop voor het geliefde Syrië, een land dat wordt verscheurd door een langdurig conflict, dat een spoor trekt van verwoesting, dood, miskenning van de mensenrechten en uiteenvallen van de samenleving. Wij vertrouwen de gesprekken die nu gaande zijn, toe aan de macht van de Heer, opdat dankzij de goede wil en de samenwerking van allen, vruchten van vrede geplukt kunnen worden en de opbouw van een broederlijke samenleving, met inachtneming van de waardigheid en de rechten van alle burgers, kan beginnen.

Moge de boodschap van het leven, die klinkt uit de mond van de engel gezeten op de van het graf weggerolde steen, de hardheid van de harten overwinnen en een vruchtbare ontmoeting bewerkstelligen tussen de volken en culturen aan de andere zijde van het Middellandse Zee-bekken en in het Midden-Oosten, met name in Irak, Jemen en in Libië.

Het Heilig Land

Moge het beeld van de nieuwe mens, dat het gelaat van Christus uitstraalt, in het Heilig Land het samenleven bevorderen van Israëli’s en Palestijnen, alsook de geduldige bereidheid en dagelijkse inzet om zich in te zetten voor de opbouw van de fundamenten van een rechtvaardige en duurzame vrede door middel van rechtstreekse en oprechte onderhandelingen.

Moge de Heer van het leven ook de inspanningen begeleiden, die worden verricht om een definitieve oplossing te bereiken voor de oorlog in Oekraïne, door ook de initiatieven te ondersteunen van humanitaire steun, o.a. die van de bevrijding van de gevangenen.

Terrorisme

Moge de Heer Jezus, onze Vrede (Ef. 2,14), die door zijn Verrijzenis het kwaad en de zonde heeft overwonnen, op dit feest van Pasen onze nabijheid stimuleren van de slachtoffers van het terrorisme, die blinde en laaghartige vorm van geweld die niet ophoudt onschuldig bloed te laten vloeien in verschillende delen van de wereld, zoals onlangs is gebeurd in België, Turkije, Nigeria, Tsjaad, Kameroen, Ivoorkust en Irak; mogen de spranken hoop en vooruitzichten op de vrede in Afrika zich positief ontwikkelen; ik denk vooral aan Burundi, Mozambique, aan de Democratische Republiek Congo en aan Zuid-Soedan, getekend door politieke en sociale spanningen.

Wapenen van de liefde

Met de wapenen van de liefde heeft God het egoïsme en de dood overwonnen; zijn Zoon, Jezus, is de deur van de barmhartigheid die voor allen wijd open staat.

Moge zijn Paasboodschap zich ook steeds meer uitstorten over het volk van Venezuela, dat zich in moeilijke levensomstandigheden bevindt en over allen die het lot van het land in handen hebben, opdat kan worden gewerkt in de richting van het algemeen welzijn, door het zoeken naar ruimte voor dialoog en samenwerking met allen.

Moge overal alles in het werk worden gesteld om een cultuur van ontmoeting, rechtvaardigheid en wederzijds respect te bevorderen, die als enige het geestelijke en materiële welzijn van de burgers kunnen waarborgen.

Migranten en vluchtelingen

De verrezen Christus, boodschap van leven voor de gehele mensheid, zet zich voort door de eeuwen heen en vraagt ons de mannen en vrouwen niet te vergeten die onderweg zijn op zoek naar een betere toekomst, een steeds groter aantal en migranten en vluchtelingen – waaronder zeer veel kinderen – op de vlucht voor de oorlog, voor de honger, voor de armoede en de sociale onrechtvaardigheid.

Deze broeders en zusters van ons ontmoeten op hun weg te vaak de dood of tenminste de weigering van hen die hen zouden kunnen ontvangen en hulp zou kunnen bieden. Moge op de bijeenkomst van de volgende Humanitaire Wereldtop niet worden nagelaten de menselijke persoon met zijn waardigheid in het centrum te plaatsen en beleidsvormen te ontwikkelen die het mogelijk maken om slachtoffers van conflicten en van andere noodsituaties, bij te staan en te beschermen, vooral de meest kwetsbaren en zij die vervolgd worden op grond van etnische afkomst en religie.

'Zij ook de aarde verheugd'

Op deze glorieuze dag, zij ook de aarde verheugd, omstraald door zulk een heerlijkheid! (vgl. Exultet); toch wordt die zeer mishandeld en met voeten getreden door exploitatie omwille van het gewin, waardoor het evenwicht van de natuur wordt verstoord.

Ik denk met name aan de gebieden die worden getroffen door de gevolgen van de klimaatveranderingen, die niet zelden droogte of grote overstromingen veroorzaken, met de daarbij behorende voedselcrises in verschillende delen van de wereld.

Vervolgd om hun geloof

Laten we samen met onze broeders en zusters die worden vervolgd om hun geloof en om hun trouw aan de naam van Christus en, geconfronteerd met het kwaad dat in het leven van zoveel mensen de overhand lijkt te hebben, opnieuw luisteren naar de troostende woorden van de Heer: “Houdt moed! Ik heb de wereld overwonnen!” (Joh. 16,33).

Vandaag is het de dag, die straalt van deze overwinning, omdat Christus de dood heeft vertrapt en met zijn verrijzenis heeft Hij het leven en de onvergankelijkheid doen stralen (vgl. 2 Tim. 1,10).

“Hij heeft ons gevoerd van de slavernij naar de vrijheid, van het verdriet naar de vreugde, van de strijd naar de feestelijkheid, van het donker naar het licht, van de slavernij naar de verlossing. Daarom zeggen wij tot hem: Alleluja!” (Melito van Sardes, Paaspreek).

‘Ik maak alles nieuw’

Tot allen in onze samenleving, die alle hoop en de zin in het leven verloren hebben, tot neerslachtige ouderen, die in hun eenzaamheid hun krachten voelen afnemen, tot de jongeren die menen dat zij geen toekomst hebben, tot allen spreek ik nogmaals de woorden uit van de Verrezen Heer: “Zie, Ik maak alles nieuw ... Wie dorst heeft zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft” (Apk. 21,5-6).

Deze vertrouwenwekkende boodschap van Jezus moge ons allen helpen om met meer moed en hoop verder te gaan om wegen aan te leggen van verzoening met God en met onze broeders. Dat hebben we zo hard nodig! (Vert. BR)