<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerstmis

Urbi et Orbi: ‘De problemen zijn talrijk, maar de hoop is sterker’

KN Redactie 26 december 2021
image
Paus Franciscus begroet op Eerste Kerstdag de gelovigen op het Sint-Pietersplein voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi. Foto: CNS Photo - Vatican Media

Tijdens het Urbi et Orbi op Eerste Kerstdag riep paus Franciscus op tot ontmoeting en dialoog: “alleen die leiden tot oplossingen voor de conflicten”.

Beste broeders en zusters, zalig Kerstmis!

Het Woord van God, dat de wereld heeft geschapen en zin geeft aan de geschiedenis en de weg van de mens, is vleesgeworden en is onder ons komen wonen. Het verscheen als een fluistering, als het ruisen van een zachte bries, om met verwondering het hart te vullen van iedere man en vrouw die openstaat voor het mysterie.

De weg van ontmoeting en dialoog

Het Woord is vlees geworden om met ons de dialoog aan te gaan. God wil geen monoloog, maar een dialoog. Omdat God zelf, Vader, Zoon en Heilige Geest, een dialoog is, een eeuwige en oneindige gemeenschap van liefde en leven.

Door naar de wereld te komen, in de persoon van het mensgeworden Woord, heeft God ons de weg gewezen van ontmoeting en dialoog. Hijzelf heeft deze weg in zichzelf belichaamd, opdat wij Hem zouden kennen en hem in vertrouwen en hoop zouden volgen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Zwaar op de proef gesteld

Zusters, broeders, “wat zou de wereld zijn zonder de geduldige dialoog van zoveel gulle mensen die gezinnen en gemeenschappen bij elkaar hebben gehouden?” (Fratelli tutti, 198). In deze tijd van pandemie beseffen we dit des te meer.

Ons vermogen tot het onderhouden van sociale betrekkingen wordt zwaar op de proef gesteld; er is een groeiende tendens om ons terug te trekken, om het alleen te doen, om af te zien van erop uitgaan, elkaar ontmoeten, samen dingen doen.

En zelfs op internationaal niveau bestaat het risico dat men geen dialoog wil aangaan, het risico dat de complexe crisis leidt tot sluiproutes in plaats van de langere wegen van de dialoog; maar alleen die leiden daadwerkelijk tot conflictoplossing en gedeelde, blijvende voordelen.

Zo veel conflicten

Terwijl de verkondiging van de geboorte van de Verlosser, de bron van ware vrede, om ons heen en in de hele wereld weerklinkt, zien wij nog steeds zoveel conflicten, crises en tegenstellingen. Ze lijken nooit op te houden en we merken ze bijna niet meer op.

Wij zijn er zo aan gewend geraakt dat immense tragedies nu in stilte voorbijgaan; wij lopen het risico de schreeuw van pijn en wanhoop van zovelen van onze broeders en zusters niet meer te horen.

“Er is een groeiende tendens om ons terug te trekken, om het alleen te doen”

Denk maar aan het Syrische volk, dat al meer dan tien jaar een oorlog doormaakt die veel slachtoffers heeft gemaakt en een niet te overzien aantal vluchtelingen heeft veroorzaakt. Kijk naar Irak, dat nog steeds worstelt om er na een lang conflict weer bovenop te komen.

We horen de kreten van de kinderen in Jemen, waar een verschrikkelijke tragedie, door iedereen vergeten, al jaren in stilte voortduurt, met elke dag doden tot gevolg.

Het Heilig Land

Laten we niet vergeten dat de spanningen tussen Israël en de Palestijnen blijven voortduren, zonder dat er een oplossing komt, met steeds grotere sociale en politieke gevolgen.

Laten we Bethlehem niet vergeten, de plaats waar Jezus het licht zag. De stad maakt moeilijke economische tijden door als gevolg van de pandemie, die pelgrims verhindert het Heilige Land te bereiken, met alle negatieve gevolgen van dien voor het leven van de bevolking. Denk aan Libanon, dat gebukt gaat onder een crisis die zijn weerga niet kent, met zeer zorgwekkende economische en sociale gevolgen.

Hier is het teken van hoop!

Maar hier, midden in de nacht, is het teken van hoop! Vandaag is met de woorden van Dante, “de liefde die de zon en de andere sterren beweegt”, mens geworden. Hij kwam in menselijke gedaante, Hij deelde onze ellende en brak door de muur van onze onverschilligheid. In de koude nacht strekt Hij zijn armpjes naar ons uit: Hij heeft alles nodig, maar Hij komt ons alles geven.

Laten wij Hem vragen om de kracht ons open te stellen voor de dialoog. Op deze feestdag smeken wij Hem in de harten van allen een verlangen naar verzoening, naar broederschap te doen ontstaan. Wij richten ons smekend tot Hem.

image
Paus Franciscus groet de menigte gelovigen op het Sint-Pietersplein. Foto: CNS Photo - Vatican Media

Kindje Jezus, schenk vrede en harmonie aan het Midden-Oosten en aan de hele wereld; schenk kracht aan hen die zich inzetten om humanitaire hulp te verstrekken aan mensen die gedwongen zijn hun vaderland te ontvluchten; troost het Afghaanse volk, dat al meer dan veertig jaar zwaar op de proef wordt gesteld door conflicten die velen ertoe hebben gedreven het land te verlaten.

Myanmar en Oekraïne

Koning van mensen, help de politieke autoriteiten om vrede te brengen in de door spanningen en conflicten geteisterde samenlevingen. Steun de bevolking van Myanmar, waar onverdraagzaamheid en geweld ook vaak de christelijke gemeenschap en plaatsen van eredienst treffen en het vreedzame gezicht van de bevolking vertroebelen.

Wees een licht en steun voor hen die zelfs tegen de stroom in geloven en werken aan ontmoeting en dialoog, en sta niet toe dat de gevolgen van het etterende conflict in Oekraïne zich verspreiden.

Verlicht het lijden in Afrika

Vredevorst, sta Ethiopië bij in het vinden van de weg naar verzoening en vrede door middel van een oprechte dialoog die de behoeften van het volk voorop stelt. Hoor de schreeuw van de volkeren van de Sahel-regio, die te maken hebben met het geweld van het internationale terrorisme.

Richt uw blik op de bevolking van de landen in Noord-Afrika die gebukt gaan onder verdeeldheid, werkloosheid en economische ongelijkheid; en verlicht het lijden van de vele broeders en zusters die lijden onder de interne conflicten in Soedan en Zuid-Soedan.

“Christus leer ons met U te wandelen op de paden van vrede”

Geef dat de waarden van solidariteit, verzoening en vreedzaam samenleven de overhand mogen krijgen in de harten van de mensen op het Amerikaanse continent, door middel van dialoog, wederzijds respect en erkenning van de rechten en culturele waarden van alle mensen.

Zoon van God, troost de slachtoffers van geweld tegen vrouwen dat welig tiert in deze pandemie. Schenk hoop aan de kinderen en jongeren die gepest en misbruikt worden. Geef troost en genegenheid aan de ouderen, vooral aan hen die het eenzaamst zijn. Schenk rust en eenheid aan de gezinnen, de eerste plek waar de opvoeding plaatsvindt en de basis van het sociale weefsel.

Gezondheidscrisis

God-met-ons, schenk genezing aan de zieken en inspireer alle mensen van goede wil tot het vinden van de meest geschikte oplossingen om de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan te boven te komen.

Maak de harten vrij zodat de noodzakelijke behandeling, vooral vaccins, de meest behoeftige bevolkingsgroepen kunnen bereiken. Beloon allen die zorg en toewijding tonen in de zorg voor familieleden, zieken en zwakken.

Migranten en vluchtelingen

Kind van Bethlehem, laat de vele burgerlijke en militaire krijgsgevangenen van recente conflicten en zij die om politieke redenen gevangen zitten, spoedig naar huis terugkeren. Laat ons niet onverschillig zijn voor de benarde toestand van migranten, vluchtelingen en ontheemden.

Hun ogen vragen ons ons niet af te wenden, de menselijkheid die ons verenigt niet te ontkennen, hun verhalen tot de onze te maken en hun tragedies niet te vergeten.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Eeuwig Woord dat vlees werd, maak ons attent op ons gemeenschappelijk huis, dat ook lijdt onder de verwaarlozing waarmee wij het vaak behandelen, en dring er bij de politieke autoriteiten op aan doeltreffende akkoorden te sluiten opdat de toekomstige generaties kunnen leven in een omgeving die het leven eerbiedigt.

De hoop is sterker

Beste broeders en zusters, de moeilijkheden van onze tijd zijn talrijk, maar de hoop is sterker, want “een kind wordt ons geboren” (Jes. 9, 5). Hij is het Woord van God en hij is een zuigeling geworden, die alleen maar kan jammeren en alles nodig heeft. Zoals ieder kind wilde Hij leren spreken, opdat wij zouden leren luisteren naar God, onze Vader, naar elkaar te luisteren en als broeders en zusters met elkaar in gesprek te gaan. Oh Christus, voor ons geboren, leer ons met U te wandelen op de paden van vrede.

Zalig Kerstmis voor iedereen! (Vertaling Susanne Kurstjens)

https://www.kn.nl/abonnementen/

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.