fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

RKK en PKN aan premier Rutte: ‘kerken uitsluiten van de GBA is discriminatie’

KN Redactie 10 mei 2016
image
Minister-president Mark Rutte. (Foto: Rijksoverheid)

Volgens kardinaal Eijk en dominee Plaisier discrimineren het kabinet en de Tweede Kamer kerken door hen uit te sluiten van de levering van verhuisgegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) aan de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA).

Dat hebben kardinaal Eijk, namens de katholieke Kerk, en dominee Plaisier, namens de Protestantse Kerk in Nederland, eind april in een brief geschreven aan minister-president Rutte, meldde de website van de Nederlandse bisschoppenconferentie maandag.

‘Sprake van discriminatie’

“Wanneer kerken uitgesloten worden van de Gemeentelijke Basis Administratie omdat zij in onderscheid van anderen instanties zijn op geestelijke grondslag is er sprake van discriminatie”, aldus de kardinaal en de dominee.

Organisaties met een maatschappelijk belang, zoals pensioenfondsen en zorgverzekeraars, ontvangen informatie uit de GBA als er mutaties te melden zijn van hun cliënten.

Motie Koşer Kaya

Begin maart nam de Tweede Kamer een motie van D66-Kamerlid Fatma Koşer Kaya aan om kerken en andere religieuze gemeenschappen uit te sluiten van informatie over hun leden vanuit de GBA.

Alleen het CDA, de ChristenUnie en de SGP stemden tegen deze motie.

Gegevens 5,7 miljoen mensen

Momenteel krijgen zeven kerkgenootschappen en religieuze organisaties via de SILA informatie uit de GBA als hun leden verhuizen, trouwen, kinderen krijgen of overlijden.

De SILA beheert de gegevens van 5,7 miljoen mensen.

Herzien

Hoewel minister Plasterk van Binnenlandse Zaken eind vorig jaar liet weten weinig zin te hebben deze motie uit te voeren, heeft het kabinet besloten om per 1 maart 2016 de levering van verhuisgegevens via de Basis Registratie Personen, waar het GBA onder valt, aan de SILA te stoppen.

Kardinaal Eijk en dominee Plaisier vragen in de brief aan premier Rutte dit besluit te herzien.

Volledige brief

Lees hieronder de volledige tekst van de brief:

“Middels dit schrijven uiten wij als vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland onze zorg over een besluit dat recent door het kabinet genomen is. 

Het betreft uw besluit om per 1 maart 2016 de levering van verhuismutaties via de BPR aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) stop te zetten. Deze levering dateert van 1986 en is toen de uitkomst geweest van uitvoerig en langdurig beraad tussen kerken en overheid. Door middel van de SILA als koppelinstrument is het voor onze kerkgenootschappen mogelijk een adequate ledenregistratie op peil te houden. 
Wij geven u enkele voorbeelden die duidelijk maken waarom de SILA voor de kerken een zeer bruikbaar en belangrijk middel is voor hun ledenregistratie: 

– Wanneer een mevrouw van 80 jaar naar een verpleeghuis gaat en zelf niet meer voldoende bewust is dat zij een adreswijziging moet doorgeven aan een kerkelijk bureau, wordt de verhuizing toch doorgegeven en ontvangt zij bezoek van de gemeente of parochie op haar nieuwe adres. 
– Wanneer iemand overlijdt en zijn verwanten verzuimen dit overlijden door te geven, wordt het feit van dit overlijden toch bekend bij de ledenadministratie en kan worden voorkomen dat er pijnlijke situaties ontstaan. 
– Wanneer een jongere die gaat studeren even andere prioriteiten heeft dan het doorgeven van zijn verhuizing aan de ledenadministratie, zonder echter het voornemen te hebben zich uit te schrijven, raakt hij toch ‘niet kwijt’. 
Zo zijn er vele voorbeelden te geven van de betekenis van de SILA. 

Met uw maatregel ondergraaft u deze dienstverlening. 
Wij zijn van mening dat de argumenten voor de beëindiging ervan niet steekhoudend zijn. 
Zo heeft niemand tegen zijn of haar wil in een zogenaamde SILA-stip. Daar komt bij dat de SILA-stip alleen voor het betreffende kerkgenootschap zichtbaar en is er derhalve geen sprake van een inbreuk op de privacy. De huidige dienstverlening kost de overheid bovendien geen geld. 

Zoals u bekend mogen andere organisaties dan de kerken wél van deze GBA-gegevens gebruik maken. Niet altijd gaat het daarbij om diensten die tot het terrein van de overheid behoren. Omgekeerd verrichten kerken een breed palet van diensten op het terrein waar de overheid zich primair verantwoordelijk voor weet. 
Maar dat geldt zeker ook voor het maatschappelijk middenveld, waarop de kerken relevante spelers zijn en waaraan het kabinet in het kader van het beleid tot bevordering van de participatiesamenleving in toenemende mate verantwoordelijkheden toedeelt. 

Denk daarbij aan de rol die kerkelijke vrijwilligers (kerkleden) spelen bij (tijdelijke) opvang van asielzoekers, bij vragen rondom armoede (project schuldhulpmaatje) en bij het omzien naar ouderen en andere kwetsbare groepen. 
Alles bij elkaar genomen bedraagt de sociale bijdrage van de vele vrijwilligers in parochies en gemeenten aan de maatschappij een aanzienlijk bedrag. Wanneer kerken uitgesloten worden van de Gemeentelijke Basis Administratie omdat zij in onderscheid van anderen instanties zijn op geestelijke grondslag is er sprake van discriminatie.

Om bovengenoemde redenen achten wij het onrechtvaardig dat onze kerken de toegang tot de Gemeentelijke Basis Administratie wordt ontzegd. 
De regeling zoals deze nu bestaat is nota bene in overleg met de overheid zelf getroffen. 
Nog op 8 maart 2012 sprak de toenmalige minister van binnenlandse zaken, mevr. Spies, warme woorden bij het in ontvangst nemen van een jubileumboek over de SILA. 
Het bevreemdt ons dat u amper vier jaar later besluit een einde te maken aan het doorgeven van de verhuismutatie aan de SILA. 

Op basis van ons mission statement, het Evangelie, hebben wij het vaste voornemen om onze bijdrage aan de samenleving te blijven leveren. 
Uw besluit bemoeilijkt dat echter en impliceert het risico dat kerken in hun organisatorisch vermogen nodeloos worden verzwakt. Daarmee demotiveert u kerkelijk betrokken mensen in hun dienst aan de samenleving. 
Wij dringen er daarom bij u op aan genoemd besluit te herzien. 
Uiteraard zijn wij gaarne tot een nadere toelichting op ons verzoek bereid.”