fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Onderzoek

Peiling KN: coronacrisis trekt zware financiële wissel op parochies

KN Redactie 20 mei 2020
image
Foto: Branimir Balogović - Unsplash

Parochies lopen duizenden euro’s aan collectegeld en andere inkomsten mis nu ze geen publieke vieringen kunnen houden door de coronamaatregelen, zo blijkt uit onderzoek van Katholiek Nieuwsblad. Parochies in het zuiden van het land lijken het zwaarst te lijden onder de coronacrisis.

Om een indruk te krijgen van hoe de collecte-inkomsten van parochies veranderd zijn door de coronacrisis, zette Katholiek Nieuwsblad een enquête uit. Van de ruim 420 aangeschreven parochies en parochiefederaties uit alle zeven bisdommen, reageerde ongeveer een kwart.

Substantiële daling

Het merendeel van de parochies geeft aan dat de inkomsten uit de collecte voor hen ‘redelijk belangrijk’ zijn (bijna 60 procent). In een even groot deel van de parochies is op dit moment helemaal geen collecte meer. De alternatieven waarmee her en der wordt geëxperimenteerd, zoals een oproep tijdens online vieringen of een collecte-app op de smartphone, lijken weinig zoden aan de dijk te zetten.

Vraag: Verwacht u financiële problemen door het teruglopen van de collecte-inkomsten of hebt u die al?

image
Infographic: KN

Een overgrote meerderheid van de parochies zag daardoor een substantiële daling van de collecte-inkomsten van 40 % of meer. Ook signaleren parochies teruglopende inkomsten uit parochie-activiteiten, verhuur en beleggingen. Slechts een handjevol parochies geeft aan daardoor in acute financiële nood te zijn gekomen. Maar een meerderheid geeft aan wel binnen afzienbare tijd financiële problemen te verwachten wanneer de situatie niet snel verandert.

Regionale verschillen

Op bisdomsniveau tekent zich een opvallend verschil af tussen het noorden en zuiden van ons land. Juist in het ‘katholieke zuiden’ wordt de financiële pijn van de coronamaatregelen het hardst gevoeld.

image
Percentage van de parochies dat aangeeft acuut of op kortere termijn in financiële problemen te komen door de coronamaatregelen, per bisdom. Infographic: KN

Natuurlijk is het goed hierbij te beseffen dat het zuiden van Nederland het vroegste en hardste getroffen werd door het coronavirus. Maar opmerkelijk is ook, dat dit resultaat overeenkomt met de analyse die KN vorig jaar publiceerde van de teruglopende parochie-inkomsten uit de actie Kerkbalans. Ook daarin werd geconstateerd dat juist in het zuiden de zwaarste financiële klappen vielen.

Verschillen stad en platteland

Begin dit jaar publiceerde KN over een uitvoerig onderzoek naar de kerkelijke kaalslag op het platteland, maar uit deze peiling blijkt dat de financiële gevolgen van de coronacrisis juist bij parochies in steden het sterkst voelbaar zijn. Op basis van de resultaten kan de conclusie getrokken worden: hoe groter de gemeente, hoe groter de financiële gevolgen.

Van de deelnemende dorpsparochies gaf 54% aan acuut of op termijn financiële problemen te verwachten, in de kleine en middelgrote steden is dat 67% en in grote steden (meer dan 200.000 inwoners) zelfs 80%. De omvang van de parochie zelf lijkt minder uit te maken: kleine en middelgrote parochies geven ongeveer even vaak aan financiële problemen te vrezen of hebben als grote fusieparochies.

Compensatie

Uit de peiling van Katholiek Nieuwsblad blijkt verder dat de meerderheid van de parochies geen extra acties onderneemt om het verlies aan collecte-inkomsten te compenseren. De parochies die dat wel doen, doen dat vooral door bedelbrieven te sturen of door mensen in het parochieblad op te roepen tot een extra gift.

Vraag: Collecteert u tijdens de coronalockdown nog steeds, en zo ja, hoe?

image
Infographic: KN

Een enkele parochie geeft aan te hopen op het eigen initiatief van parochianen, of op compensatie vanuit het bisdom of de overheid.

Een uitgebreid artikel met meer cijfers, achtergronden en reacties van getroffen parochies, is te vinden in KN nr. 21 van vrijdag 22 mei 2020. Bestel dit nummer nu in onze webwinkel.