fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Oekraïne

Urbi et Orbi: Laten we ons allemaal inzetten voor vrede!

KN Redactie 17 april 2022
image
Paus Franciscus kijkt vanuit de loggia naar het massaal toegestroomde publiek op het Sint-Pietersplein. Foto: CNS - Vatican Media

Beste broeders en zusters, zalig Pasen!

Jezus, de Gekruisigde, is verrezen! Hij komt te midden van hen die om Hem treuren, opgesloten in hun huizen, vol angst en vrees. Hij komt tot hen en zegt: “Vrede zij u!” (Joh. 20,19).

Hij toont de wonden in zijn handen en voeten en die in zijn zijde: Hij is geen geest, Hij is het echt, dezelfde Jezus die gestorven is aan het kruis en in het graf werd gelegd. Voor de ongelovige gezichten van zijn leerlingen herhaalt Hij: “Vrede zij u!” (vers 21).

Harten vol angst

Ook onze gezichten zijn vol ongeloof, tijdens dit Pasen vol oorlog. We hebben veel te veel bloed gezien, veel te veel geweld. Ook onze harten zijn vol angst en vrees, terwijl zo vele van onze broeders en zusters zich hebben moeten verschuilen om aan de bommen te ontkomen.

We hebben moeite om te geloven dat Jezus echt verrezen is, dat Hij de dood echt overwonnen heeft. Is dat soms een illusie? Iets dat we ons hebben ingebeeld?

Nee, het is geen illusie! Vandaag klinkt meer dan ooit de boodschap van Pasen die de christenen in het Oosten zo na aan het hart gaat: “Christus is verrezen! Hij is waarlijk verrezen!” Vandaag hebben we Hem meer dan ooit nodig, aan het einde van een vastentijd die nooit lijkt te eindigen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Sporen van de pandemie

We hebben twee jaar pandemie achter de rug, die zware sporen heeft nagelaten. Het was de hoogste tijd om samen uit de tunnel te komen, hand in hand, onze krachten en middelen bundelend…

In plaats daarvan laten we weer zien dat we Jezus’ geest nog niet in ons hebben; we handelen nog altijd in de geest van Kaïn, die Abel niet als een broer zag maar als een rivaal, en nadenkt over hoe hem uit te schakelen.

Overwinning van de liefde

Wij hebben de Gekruisigde Verrezene nodig om te geloven in de overwinning van de liefde, om hoop te houden op verzoening. Vandaag hebben wij meer dan ooit behoefte aan Hem, die onder ons komt en opnieuw tot ons zegt: “Vrede zij met u!”

Alleen Hij kan dit doen. Alleen Hij heeft vandaag het recht om vrede aan ons te verkondigen. Alleen Jezus, omdat Hij onze wonden draagt. Zijn wonden zijn die van ons keer twee: het zijn onze wonden omdat die Hem zijn toegebracht door onze zonden, door onze hardheid van hart, door onze broederhaat; en het zijn onze wonden, omdat Hij ze voor ons draagt, Hij heeft ze niet uitgewist van zijn glorieus Lichaam, Hij heeft ze voor altijd in zich willen dragen.

“Wij hebben meer dan ooit behoefte aan Jezus”

Die wonden zijn een onuitwisbaar zegel van zijn liefde voor ons, een eeuwige voorbede opdat onze hemelse Vader ze zou zien en zich over ons en over de hele wereld zou ontfermen. De wonden in het lichaam van de verrezen Jezus zijn het teken van de strijd die Hij voor ons heeft gestreden en gewonnen, met de wapens van de liefde, opdat wij vrede zouden hebben en in vrede zouden leven.

Kijkend naar die glorievolle wonden, gaan onze ongelovige ogen open, gaan onze verharde harten open en laten die de boodschap van Pasen binnen: “Vrede zij met u!”

Broeders en zusters, laten we de vrede van Christus toelaten in ons leven, in onze huizen, in onze landen!

Vrede voor Oekraïne

Moge er vrede zijn voor het geteisterde Oekraïne, dat zo zwaar op de proef wordt gesteld door het geweld en de verwoesting van de wrede en zinloze oorlog waarin het is meegesleept. Moge een nieuwe dageraad van hoop spoedig verrijzen over deze vreselijke nacht van lijden en dood!

Laten we voor vrede kiezen. Laten we ophouden onze spierballen te gebruiken terwijl mensen lijden. Alstublieft, laten we niet gewend raken aan oorlog, laten we ons allemaal inzetten voor vrede, vanaf onze balkons en in de straten! Vrede!

Luister naar de roep van het volk

Laat hen die verantwoordelijk zijn voor de naties luisteren naar de roep van het volk om vrede. Laten zij luisteren naar die verontrustende vraag die bijna zeventig jaar geleden door wetenschappers werd gesteld: “Zullen wij een einde maken aan de mensheid, of zal de mensheid de oorlog afzweren?” (Russell-Einsteinmanifest, 9 juli 1955).

image
Foto: CNS - Vatican Media

In mijn hart draag ik alle Oekraïense slachtoffers met me mee, de miljoenen vluchtelingen en binnenlandse ontheemden, de uiteengerukte gezinnen, de alleen gelaten bejaarden, de gebroken levens en de met de grond gelijkgemaakte steden.

Lijdende kinderen

Ik heb de blik in mijn ogen van de kinderen die wees zijn geworden en de oorlog ontvluchten. Als we naar hen kijken, kunnen we niet anders dan hun schreeuw van pijn horen, samen met die van de vele andere kinderen die over de hele wereld lijden: zij die sterven van honger of door gebrek aan zorg, zij die het slachtoffer zijn van misbruik en geweld en zij aan wie het recht om geboren te worden is ontzegd.

Te midden van de pijn van de oorlog zijn er ook bemoedigende tekenen, zoals de open deuren van zoveel gezinnen en gemeenschappen in heel Europa die migranten en vluchtelingen verwelkomen. Mogen deze vele daden van naastenliefde een zegen zijn voor onze samenlevingen, die soms door zoveel egoïsme en individualisme worden vernederd, en ertoe bijdragen dat zij voor allen gastvrij worden.

Conflicten in het Midden-Oosten

Moge het conflict in Europa ons ook meer attent maken op andere situaties van spanning, leed en pijn, die te veel regio’s in de wereld treffen en die wij niet kunnen en willen vergeten.

Moge er vrede komen in het Midden-Oosten, dat verscheurd is door jaren van verdeeldheid en conflict. Op deze glorievolle dag vragen wij om vrede voor Jeruzalem en vrede voor hen die haar liefhebben (vgl. Ps. 121), christenen, joden en moslims.

“Mogen de vele daden van naastenliefde een zegen zijn voor onze samenlevingen”

Mogen Israëli’s, Palestijnen en alle inwoners van de Heilige Stad, samen met de pelgrims, de schoonheid van de vrede ervaren, in broederschap leven en vrije toegang hebben tot de heilige plaatsen, met wederzijds respect voor ieders rechten.

Moge er vrede en verzoening zijn voor de volkeren in Libanon, Syrië en Irak, en in het bijzonder voor alle christelijke gemeenschappen die in het Midden-Oosten leven.

Vrede in Libië, Myanmar en Afghanistan

Moge er ook vrede zijn voor Libië, zodat het land na jaren van spanning weer stabiel wordt, en voor Jemen, dat gebukt gaat onder een door iedereen vergeten conflict met voortdurende slachtoffers: moge de wapenstilstand die de afgelopen dagen is ondertekend de bevolking weer hoop geven.

Wij vragen de Verrezen Heer om de gave van verzoening voor Myanmar, waar een dramatisch scenario van haat en geweld aanhoudt, en voor Afghanistan, waar gevaarlijke sociale spanningen blijven bestaan en waar een dramatische humanitaire crisis de bevolking kwelt.

Vrede in Afrika

Moge er vrede komen voor het gehele Afrikaanse continent, zodat er een einde komt aan de uitbuiting waarvan vele het slachtoffer zijn en aan de bloedbaden door terroristische aanslagen – met name in de Sahel – en moge Afrika concrete steun vinden in de broederschap der volkeren.

Moge Ethiopië, dat door een ernstige humanitaire crisis wordt geteisterd, de weg van dialoog en verzoening vinden, en moge het geweld in de Democratische Republiek Congo ophouden. Moge er geen gebrek zijn aan gebed en solidariteit voor de volkeren in het oosten van Zuid-Afrika, die getroffen zijn door verwoestende overstromingen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Vrede in Latijns-Amerika

Moge de Verrezen Christus de volkeren van Latijns-Amerika begeleiden en bijstaan, die in deze moeilijke tijden van pandemie in sommige gevallen hun sociale omstandigheden hebben zien verslechteren, mede verergerd door misdaad, geweld, corruptie en drugshandel.

Wij vragen de Verrezen Heer om de weg van verzoening te begeleiden die de Canadese katholieke Kerk volgt met de inheemse volken. Moge de geest van de Verrezen Christus de wonden van het verleden helen en de harten ertoe brengen te zoeken naar waarheid en broederschap.

Vrede is noodzakelijk

Beste broeders en zusters, elke oorlog brengt naweeën met zich mee die de hele mensheid treffen: van rouw tot het drama van de vluchtelingen, tot de economische en de voedselcrisis waarvan we de tekenen al kunnen zien.

In het aangezicht van de blijvende tekenen van oorlog en van de vele pijnlijke nederlagen van het leven, spoort Christus, de overwinnaar over zonde, angst en dood, ons aan om niet toe te geven aan kwaad en geweld.

Broeders en zusters, laten we overwinnen door de vrede van Christus! Vrede is mogelijk, vrede is noodzakelijk, vrede is de eerste verantwoordelijkheid van allen! (Vertaling Susanne Kurstjens)