fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Opinie

Boeren verdienen geen kaakslag maar steun

Annie Schreijer-Pierik 26 september 2019
image
Foto: Leon Ephraïm - Unsplash

Om de stikstofuitstoot aan te pakken, moet volgens D66 de veestapel gehalveerd worden. Het is een absurd voorstel dat geen echte zoden aan de dijk gaat zetten.

De absurde oproep van D66 deed mij vorige week bijna van mijn stoel vallen: halveer de veestapel in Nederland. De Raad van State oordeelde eerder dit jaar streng over het Programma Aanpak Stikstof.

Sindsdien lijkt het populair om, onder invloed van een onjuiste beeldvorming, de landbouw de zwartepiet toe te spelen voor het vastlopen van de vergunningverlening voor economische activiteiten in de buurt van beschermde natuurgebieden.

Juridische impasse

In mijn rapport Land in de knel waarschuwde ik de Europese Commissie en het toenmalige kabinet-Rutte-I al in november 2015 voor de nu ontstane juridische impasse. Die ontstond doordat de Nederlandse overheid een enorm aantal zeer versnipperde Natura 2000-gebieden aanwees en aanmeldde in Brussel, die nabij dichtbevolkte, bereden en bewerkte zones liggen.

Die Natura 2000-gebieden vormden met de starre Europese Habitatrichtlijn en de Nederlandse natuurbeschermingswetgeving een sociaaleconomisch gezien onwerkbare juridische strop. Ik wees premier Rutte daar begin 2016 tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap op, maar de bewindslieden in zijn PvdA-VVD-kabinet lieten vervolgens actie in de milieuraad in Brussel na.

Siberische niveaus van stikstofneerslag

Mijn oproep om de Habitatrichtlijn aan te passen, vond niet alleen bij het toenmalige kabinet, maar ook bij mijn landbouwgezinde Europese collega’s slechts mondjesmaat gehoor. Andere lidstaten hebben véél minder gebieden en nauwelijks stikstofgevoelige soorten aangewezen. Bovendien rekenen deze landen met veel soepeler grenswaarden.

In ons land worden de laatste jaren onder druk van ecologen en activisten Siberische niveaus van stikstofneerslag nagestreefd. Volledig irreëel, maar milieuactivisten hebben er bij de bestuursrechter nu handig gebruik van gemaakt. Ons land zit nu economisch op slot en actiegroepen dreigen ook bestaande vergunningen voor energiecentrales en andere projecten aan te vechten.

Absurd en ondoordacht ideologisch voorstel

Onder het motto ‘Land in de knel? Geef de boeren een lel!’ dacht de Tweede Kamerfractie van D66 vorige week een oplossing gevonden te hebben: halveer de veestapel maar, vooral kippen- en varkensboeren moeten weg. Een absurd en ondoordacht ideologisch voorstel.

De landbouw is weliswaar verantwoordelijk voor 40% van de stikstofuitstoot, maar slechts 8% van die stikstof wordt uitgestoten door varkens- en kippenboerderijen. Als je deze bedrijven aan banden legt, boek je dus relatief weinig resultaat (5% reductie).

Ontoelaatbaar

Nederlandse boerenbedrijven lopen technisch gezien al voorop op het gebied van milieueisen. Dit betekent ook dat zij al hogere productiekosten en een minder goede concurrentiepositie hebben. Zij kunnen niet halveren, daarmee zouden boerenbedrijven verdwijnen uit Nederland. Dat is ontoelaatbaar, want zo verdwijnt onze regionale voedselzekerheid en werkgelegenheid in de verwerkende levensmiddelenindustrie en toeleverende sectoren.

In de afgelopen jaren hebben Nederlandse boeren al maatregelen genomen om hun stikstofuitstoot te verminderen: de ammoniakuitstoot is sinds 1990 met liefst tweederde verminderd. Laat de agrarische sector daarmee doorgaan.

Eerlijke oplossingen

En laten we ons bovendien eens eerlijk richten op uitstootreductie door de overige economische sectoren en de ons omringende landen. Het D66-voorstel lost de nationale stikstofproblematiek aantoonbaar niet op en trekt de vergunningverlening in onze economie niet vlot.

Nederlandse veehouders verdienen geen kaakslag, maar steun. In een sterk verouderende sector met dalende inkomens en een door knellend regeringsbeleid verder krimpende veestapel, is dat voor de nationale voedselzekerheid letterlijk van levensbelang. Goed rentmeesterschap vereist niveau, medemenselijkheid en eerlijke oplossingen. Daarmee moet het adviescollege-Remkes snel komen.

Annie Schreijer-Pierik is Europarlementariër voor het CDA. Ze zit namens de christendemocratische EVP-fractie in de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling.