<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Paus Franciscus begroet de gelovigen op het Sint-Pietersplein tijdens het Urbi et Orbi op Eerste Kerstdag. Foto: CNS - Vatican Media
Woord van de paus

Paus bij Urbi et Orbi : ‘Ja’ tegen Jezus, betekent ‘nee’ tegen oorlog

KN Redactie 25 december 2023

Paus Franciscus sprak op Eerste Kerstdag traditioneel de zegen Urbi et Orbi uit, voor stad en wereld. Daarin stond hij stil bij tal van brandhaarden in de wereld, in het bijzonder het Heilig Land:

“Beste broeders en zusters, zalig Kerstmis!

De ogen en harten van christenen over de hele wereld zijn gericht op Bethlehem; daar, waar deze dagen pijn en stilte heersen, klonk de aankondiging waar eeuwenlang naar was uitgekeken: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer” (Lc. 2,11).

Dit waren de woorden van de engel in de hemel van Bethlehem, en die worden ook tot ons gericht. Het vervult ons met vertrouwen en hoop te weten dat de Heer voor ons geboren is; dat het eeuwige Woord van de Vader, de oneindige God, onder ons is komen wonen. Hij is vlees geworden, Hij is gekomen “en heeft onder ons gewoond” (Joh. 1,14): dit is het nieuws dat de loop van de geschiedenis heeft veranderd!

Het nieuws van Bethlehem is de “vreugdevolle boodschap” (Lc. 2,10). Welke vreugde? Niet het voorbijgaande geluk van de wereld, niet de vreugde van het vermaak, maar een grote vreugde omdat ze ons ‘groot’ maakt.

Want vandaag omarmen wij, met al onze beperkingen, de zekerheid van een ongekende hoop, namelijk dat we voor de hemel geboren zijn. Ja, Jezus, onze broeder, is gekomen om de Vader tot onze Vader te maken: als kwetsbaar Kind openbaart hij ons de tederheid van God.

Kinderen van God

En nog veel meer: Hij, de eniggeboren Zoon van de Vader, geeft ons het “vermogen om kinderen van God te worden” (Joh. 1,12). Hier is de vreugde die het hart troost, de hoop vernieuwt en vrede geeft: het is de vreugde van de Heilige Geest, de vreugde om geliefde kinderen te zijn.

Broeders en zusters, vandaag werd in Bethlehem in de duisternis van de aarde deze onblusbare vlam ontstoken. Vandaag zegeviert het licht van God, “dat ieder mens verlicht” (Joh. 1,9), over de duisternis van de wereld.

“Verheug je, die de hoop opgegeven heeft, want God strekt zijn hand naar je uit!”

Broeders en zusters, laten we ons verheugen in deze genade! Verheug je, die het vertrouwen en de zekerheid verloren hebt, want je bent niet alleen: Christus is voor ons geboren! Verheug je, die de hoop opgegeven heeft, want God strekt zijn hand naar je uit.

Hij wijst niet met zijn vinger naar je, maar biedt je zijn babyhandje aan om je te bevrijden van je angsten, je te verlossen van je inspanningen en je te laten zien dat je in zijn ogen alles waard bent. Verheug je, jij die geen vrede in je hart kunt vinden, want voor jou is de oude profetie van Jesaja vervuld: “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven (…) en zijn naam zal zijn: Vredevorst’ (9,5)”. De Schrift openbaart dat zijn vrede, zijn koninkrijk “van nu af en voor altijd” zal zijn. (9,6).

In de Schrift staat de Vredevorst tegenover “de vorst van deze wereld” (Joh. 12,31), die dood zaait en handelt tegen de Heer, “die al wat leeft bemint” (Wijsh.11,26). We zien hem in actie in Bethlehem wanneer, na de geboorte van de Verlosser, de slachting van de onschuldige kinderen plaatsvindt.

Hoeveel onschuldigen worden er niet afgeslacht in de wereld: in de baarmoeder, op de routes van de wanhopigen die op zoek zijn naar hoop, in het leven van zoveel kinderen wier kindertijd is verwoest door oorlog. Zij zijn de kleine Jezusjes van vandaag, deze kinderen van wie de kindertijd is verwoest door oorlog.

“Oorlog is een reis zonder doel, een nederlaag zonder overwinnaars”

Dus ‘ja’ zeggen tegen de Vredevorst betekent ‘nee’ zeggen tegen oorlog, en met moed: ‘nee’ zeggen tegen oorlog, tegen alle oorlog, tegen de logica zelf van oorlog, een doelloze reis, een nederlaag zonder overwinnaars, waanzin zonder excuses.

Want dit is oorlog: een reis zonder doel, een nederlaag zonder overwinnaars, waanzin zonder excuses. Maar om ‘nee’ te zeggen tegen oorlog, moet je ‘nee’ zeggen tegen wapens. Want als de mens, wiens hart instabiel en gewond is, instrumenten van de dood in handen krijgt, zal hij ze vroeg of laat gebruiken.

Wapenhandel

En hoe kunnen we van vrede spreken als de productie, verkoop en handel in wapens toeneemt? Vandaag de dag, net als in de tijd van Herodes, bewegen de samenzweringen van het kwaad, die zich verzetten tegen het goddelijke licht, zich in de schaduw van hypocrisie en verhulling.

Hoeveel gewapende bloedbaden vinden er niet plaats in oorverdovende stilte, zonder dat velen het weten! Mensen die geen wapens maar brood willen, die worstelen om rond te komen en om vrede vragen, weten niet hoeveel overheidsgeld er aan wapens wordt uitgegeven. Toch zouden ze het moeten weten! Laat erover gesproken en geschreven worden, zodat de belangen en winsten die aan de basis staan van oorlogen bekend worden.

Jesaja, die over de Vredevorst profeteerde, schreef over een dag waarop “het ene volk het zwaard niet meer tegen het andere zal opheffen”; over een dag waarop de mensen de kunst van het oorlog voeren niet meer zullen leren, maar “hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels” (2,4). Laten we er met Gods hulp naar streven dat die dag snel nadert!

Dat die mag naderen in Israël en Palestina, waar oorlog het leven van deze bevolkingsgroepen op zijn grondvesten doet schudden. Ik omhels hen allen, in het bijzonder de christelijke gemeenschappen van Gaza, de parochie van Gaza en het hele Heilige Land.

Palestijnse kwestie

Ik draag het verdriet met me mee voor de slachtoffers van de afschuwelijke aanval van 7 oktober en ik doe opnieuw een dringende oproep voor de vrijlating van degenen die nog steeds gegijzeld worden. Ik pleit voor het beëindigen van de militaire operaties, met hun ontstellende nasleep van onschuldige burgerslachtoffers, en voor het verhelpen van de wanhopige humanitaire situatie door de deur open te zetten voor hulp.

Laat er geen verder aanwakkeren van geweld en haat zijn, maar een oplossing voor de Palestijnse kwestie, door een oprechte en volhardende dialoog tussen de partijen, gesteund door een sterke politieke wil en de steun van de internationale gemeenschap. Broeders en zusters, laten we bidden voor vrede in Palestina en Israël.

“Met mijn ogen gericht op het Kind, smeek ik om vrede voor Oekraïne”

Mijn gedachten gaan ook uit naar de mensen in het geteisterde Syrië en naar de mensen in Jemen die nog steeds lijden. Ik denk aan de mensen in Libanon en bid dat ze snel weer politieke en sociale stabiliteit mogen krijgen.

Met mijn ogen gericht op het Kind Jezus, smeek ik om vrede voor Oekraïne. Laten we onze geestelijke en menselijke nabijheid tot het gekwelde volk vernieuwen, opdat zij door de steun van ieder van ons de concreetheid van Gods liefde mogen voelen.

Laat de dag van definitieve vrede tussen Armenië en Azerbeidzjan naderen. Moge dit de voortzetting van humanitaire initiatieven bevorderen, de terugkeer van ontheemden naar hun huizen onder wetmatige en veilige omstandigheden, en wederzijds respect voor de religieuze tradities en gebedshuizen van elke gemeenschap.

Laten we de spanningen en conflicten in de Sahel, de Hoorn van Afrika, Soedan, Kameroen, de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan niet vergeten.

De dag nadert waarop de broederlijke banden op het Koreaanse schiereiland zullen worden aangehaald, waarbij wegen van dialoog en verzoening worden geopend die de voorwaarden kunnen scheppen voor duurzame vrede.

“Het Kind vraagt ons om de stem van de stemlozen te zijn”

Moge de Zoon van God, die een nederig Kind werd, de autoriteiten en alle mensen van goede wil op het Amerikaanse continent inspireren, zodat passende oplossingen kunnen worden gevonden om sociale en politieke meningsverschillen te overwinnen, om te strijden tegen de vormen van armoede die de waardigheid van mensen aantasten, om ongelijkheid glad te strijken en om het pijnlijke fenomeen van migratie aan te pakken.

Vanuit de kribbe vraagt het Kind ons om de stem van de stemlozen te zijn: de stem van de onschuldigen, die sterven door gebrek aan water en brood; de stem van hen die geen werk kunnen vinden of het verloren hebben; de stem van hen die gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten op zoek naar een betere toekomst, met gevaar voor eigen leven tijdens uitputtende reizen en overgeleverd aan de genade van gewetenloze smokkelaars.

Broeders en zusters, de tijd van genade en hoop van het Jubeljaar, dat over een jaar begint, nadert. Moge deze periode van voorbereiding een gelegenheid zijn om onze harten te bekeren; om ‘nee’ te zeggen tegen oorlog en ‘ja’ tegen vrede.

Om met vreugde te reageren op de uitnodiging van de Heer die ons roept, zoals Jesaja profeteerde, “om de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wier hart gebroken is, om aan de gevangenen vrijlating te melden, en aan de geboeiden de terugkeer naar het licht” (61,1).

Deze woorden werden vervuld in Jezus (vgl. Lc. 4,18), vandaag geboren in Bethlehem. Laten we Hem verwelkomen, laten we onze harten voor Hem openen, de Redder die de Vredevorst is!” (Vertaling Susanne Kurstjens)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.