Geef om katholieke journalistiek

doneer

Privacy statement

Stichting Katholiek Nieuwsblad (gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch, 5211 KN aan de Lange Putstraat 44, hierna “KN”) is uitgever van onder meer Katholiek Nieuwsblad, kn.nl en KN Digitaal.

De ICT werkzaamheden van KN worden grotendeels lokaal uitgevoerd, in samenwerking met VoiceConnections en KiteMedia. Voor onze abonnementenadministratie gebruiken we Zeno, een programma van Socho IT. Het afdrukken van onze krant gebeurt bij Nieuwsdruk Nederland. De verspreiding van Katholiek Nieuwsblad gebeurt door PostNL. Het kan voorkomen dat één of meerdere van deze partijen in aanraking komen met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens van gebruikers van de producten en diensten van KN worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. KN houdt zich aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hieraan gerelateerde wet- en regelgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van KN, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en KN houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

1. Heeft u een abonnement op Katholiek Nieuwsblad en/of een account op KN Digitaal?

KN gebruikt uw persoons- en abonnementgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. De krant moet bijvoorbeeld bij u thuis worden bezorgd. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat KN uw persoonsgegevens (zoals uw adres) doorgeeft aan de distributeur en de krantenbezorger. Daarnaast zijn de voornoemde gegevens noodzakelijk om u volledige toegang te verschaffen tot KN Digitaal. KN gebruikt uw persoonsgegevens ook voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. KN bewaart uw persoons- en abonnementgegevens tot en met twee jaar na afloop van het abonnement en langer voor zover geldende wet- en regelgeving KN daartoe verplicht.

2. Bent u een bezoeker van onze website?

Als u onze website bezoekt verstrekt u gegevens aan KN zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaatgegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van KN. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan KN worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt zes maanden.

3. Neemt u deel aan wedstrijden en/of spellen georganiseerd door KN?

De door u verstrekte gegevens aan KN zijn noodzakelijk om de wedstrijd en/of het spel uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruikt KN deze gegevens om eventuele winnaars een prijs te kunnen (laten) uitreiken. De gegevens van de deelnemers die niet winnen worden één jaar bewaard. KN moet uw gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, indien u een prijswinnaar bent.

4. Bent u een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van KN?

KN gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. KN gebruikt uw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

5. Solliciteert u bij KN?

KN gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, CV en motivatie. De door u aan KN verstrekte gegevens inclusief het CV en de motivatie worden door KN bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treedt u in dienst bij KN, dan worden uw gegevens in het personeelsdossier opgeslagen.

6. Ontvangt u een nieuwsbrief van KN?

KN gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. Deze wordt wekelijks verstuurd, en incidenteel meer wanneer meer nieuws te melden is. U kunt zich altijd uitschrijven via de knop ‘afmelden’.

Samengesteld profiel

De door u actief en passief verstrekte gegevens worden zoveel als mogelijk in één samengesteld profiel opgeslagen. De samengestelde profielen worden op basis van postcode verrijkt met socio-demografische gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijds- en inkomenscategorieën. KN gebruikt de gegevens uit het samengesteld profiel voor de navolgende (statistische en analytische) doeleinden:

  • de lezer en gebruiker beter begrijpen om op deze manier artikelen aan te bevelen die aansluiten bij de interesses;
  • producten en diensten te verbeteren en deze op een zo goed mogelijke manier afstemmen op de lezer en gebruiker;
  • het informeren over andere producten en diensten van KN;
  • doelgericht adverteren;
  • het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen door middel van adverteren via sociale kanalen zoals Facebook.

Bijzondere persoonsgegevens

De websites en diensten van KN hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. KN kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat KN zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens

KN maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

KN zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal KN de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover wet- en regelgeving verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. KN stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien KN de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt KN de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien KN niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan KN de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt. U kunt door middel van het sturen van een bericht via ons contactformulier bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen

KN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 27 januari 2023.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de klantenservice van KN. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.