fbpx

Geef om katholieke journalistiek

doneer

AUTEURSRECHT- EN DATABANKENRECHT VOORBEHOUD

Op de inhoud en vormgeving van Katholiek Nieuwsblad (hieronder mede begrepen de papieren krant, de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rusten intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten ten aanzien van de inhoud en vormgeving van Katholiek Nieuwsblad (hieronder mede begrepen de papieren krant, de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Katholiek Nieuwsblad, dan wel bij de betreffende rechthebbenden.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Katholiek Nieuwsblad c.q. de rechthebbenden. Hieronder wordt mede, maar niet limitatief begrepen: scannen, in meervoud printen, kopiëren, opnemen, op andere wijze dupliceren, wijzigen, bewerken, vertalen, verhuren, archiveren, rubriceren of indexeren, uitlenen, embedden, opnemen in een frame of op andere wijze aan derden beschikking stellen, publiekelijk voordragen, of anderszins openbaar te maken, in welke vorm of op welke manier dan ook.

In de media worden verschillende handels- en merknamen, logo’s en andere tekens gebruikt, die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier zowel merken van Katholiek Nieuwsblad, als merken van derden die Katholiek Nieuwsblad op grond van een met die partij gesloten overeenkomst mag gebruiken. Elk gebruik van deze handelsnamen, merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) daarop.
Met betrekking tot het overnemen van artikelen, afbeeldingen, of overige content van Katholiek Nieuwsblad door media met een nieuwsfunctie als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet behoudt Katholiek Nieuwsblad zich alle auteursrechten uitdrukkelijk voor en daarvoor is derhalve voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van Katholiek Nieuwsblad.

Van een klein gedeelte van de inhoud of van enkele afbeeldingen van Katholiek Nieuwsblad of de websites mogen door ondernemingen en instellingen fotokopieën worden gemaakt, mits hiervoor een betalingsregeling is getroffen met Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Het gebruik van artikelen in papieren knipselkranten is toegestaan mits hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van, en een betalingsregeling is getroffen met Katholiek Nieuwsblad.

Deeplinking of het op een andere manier verwijzen naar artikelen of diensten van Katholiek Nieuwsblad (bijvoorbeeld in social media) is slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat alleen de titel van het artikel op de website wordt weergegeven. Gebruik van de RSS-feeds die door Katholiek Nieuwsblad op de websites worden aangeboden is wel bij voorbaat toegestaan.

Voor hergebruik kunt u contact opnemen met info@kn.nl. In principe is het niet toegestaan materiaal uit Katholiek Nieuwsblad te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Een dergelijke licentie tot hergebruik zal altijd zijn beperkt tot bepaalde soorten gebruik. Katholiek Nieuwsblad zal hiervoor een vergoeding kunnen vragen. Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.
Voor gebruik voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen intranetten, digitale knipselkranten, dient u contact op te nemen met Katholiek Nieuwsblad via email: info@kn.nl of telefoon: +31 (73) 750 23 17.
Indien blijkt dat u de intellectuele eigendomsrechten van Katholiek Nieuwsblad schendt of heeft geschonden, dan dient u alle schade die Katholiek Nieuwsblad als gevolg daarvan heeft geleden aan Katholiek Nieuwsblad te vergoeden. Deze schade wordt geacht tenminste gelijk te zijn aan de vergoeding die Katholiek Nieuwsblad bedingt van partijen met wie zij een licentieovereenkomst sluit, over de periode van het onrechtmatige gebruik, te vermeerderen met alle door Katholiek Nieuwsblad gemaakte kosten, inclusief volledige juridische kosten.

AUTEURSRECHT OP BRIEVEN EN INGEZONDEN STUKKEN

Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren – al dan niet in verkorte of bewerkte vorm – en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van het Katholiek Nieuwsblad en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

DISCLAIMER

Gebruik(en): alle denkbare handelingen;

Gebruiker: u, de gebruiker (bezoeker) van de website;

Content: alle in de website aanwezige inhoud;

Door de pagina te Gebruiken stemt Gebruiker in met deze disclaimer.

Katholiek Nieuwsblad streeft ernaar dat de informatie in de Content actueel, volledig en feitelijk juist is. Gebruiker accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet volledig uit te sluiten zijn. Katholiek Nieuwsblad is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door Gebruiker wordt geleden in geval van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Elk gebruik door van deze informatie blijft derhalve volledig voor rekening en risico van Gebruiker.

Katholiek Nieuwsblad is niet aansprakelijk voor informatie op websites van derden die op enigerlei wijze met de website van Katholiek Nieuwsblad zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of metatags. Katholiek Nieuwsblad kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door Gebruiker is of wordt geleden door of in verband met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) van deze informatie, op welke wijze ook.

Katholiek Nieuwsblad is evenmin aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden die op enigerlei wijze via de website van Katholiek Nieuwsblad worden aangeboden. Katholiek Nieuwsblad is niet aansprakelijk voor uitingen of adviezen opgenomen in de Content en afkomstig van derden, inclusief maar niet beperkt tot reacties op artikelen, advertenties en overige (commerciële) uitingen opgenomen in de Content van Katholiek Nieuwsblad.