fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Waar God wordt geboren, wordt de hoop geboren

KN Redactie 28 december 2015
image

Beste broeders en zusters, Zalig Kerstmis!

Christus is voor ons geboren, laten we ons verheugen op de dag van ons heil!

Laten we onze harten openen om de genade van deze dag te ontvangen, die Hijzelf is: Jezus is het heldere ‘licht’ dat is verschenen aan de horizon van de mensheid. Dag van Barmhartigheid, waarop God de Vader aan de mensheid zijn onmetelijke tederheid heeft geopenbaard. Dag van het licht dat de duisternis van angst en beklemming verdrijft. Dag van Vrede, waarop het mogelijk wordt elkaar te ontmoeten, met elkaar te spreken, en vooral zich met elkaar te verzoenen. Dag van vreugde: een “grote vreugde” voor de kleinen en de nederigen, en voor het hele volk (vgl Lc 2,10).

Jezus, de Redder

Op deze dag, is Jezus, de Redder, geboren, uit de Maagd Maria. De kerststal laat ons het ‘teken’ zien dat God ons gegeven heeft: “u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.” (Lc 2,12). Laten wij, zoals de herders van Bethlehem, ook op weg gaan om dit teken te zien, deze gebeurtenis die elk jaar opnieuw in de Kerk wordt gevierd. 

Zoon van de Allerhoogste

Kerstmis is een gebeurtenis die in elk gezin opnieuw wordt gevierd, in elke parochie, in elke gemeenschap die de liefde van God, mensgeworden in Jezus Christus, ontvangt. Net als Maria, toont de Kerk het ‘teken’ van God aan allen: het Kind dat zij in haar schoot heeft gedragen en ter wereld heeft gebracht, maar die de Zoon is van de Allerhoogste, omdat “Hij is van de Heilige Geest” (Mt. 1,20). Daarom is Hij de Redder, omdat Hij het Lam Gods is dat de zonden der wereld draagt (vgl Joh 1,29).

Laten we samen met de herders knielen voor het Lam, laten we de vleesgeworden Goedheid van God aanbidden, en laten onze ogen zich vullen met tranen van berouw die ons hart witwassen. Dat hebben we allemaal nodig!

Bevrijding van het kwaad

Alleen Hij, Hij alleen kan ons redden. Alleen de Barmhartigheid van God kan de mensheid bevrijden van zoveel vormen van het kwaad, monsterlijk van aanschijn, dat het egoïsme veroorzaakt. De genade van God kan de harten bekeren en wegen openen om uit situaties te komen die menselijk gezien onoplosbaar lijken.

Geen plaats voor haat

Waar God wordt geboren, daar wordt de hoop geboren: Hij brengt hoop. Waar God wordt geboren, daar wordt vrede geboren. En waar vrede wordt geboren, daar is geen plaats meer voor haat noch oorlog. Nochtans is het juist daar waar de mensgeworden Zoon van God ter wereld is gekomen, dat de spanningen en het geweld voortduren en dat de vrede een geschenk blijft om om te bidden en om op te bouwen.

Harmonie 

Mogen de Israëliërs en de Palestijnen de rechtstreekse dialoog weer hervatten en elkaar vinden in een wederzijds begrip dat het voor de beide volken mogelijk maakt in harmonie samen te leven en het conflict te overwinnen, dat hen al zo lang tegen over elkaar stelt met ernstige gevolgen voor de hele regio.

Syrië en Libië

Wij vragen de Heer dat het akkoord dat binnen de Verenigde Naties tot stand is gekomen, erin slaagt zo spoedig mogelijk de het wapengekletter in Syrië tot zwijgen te brengen en de uiterst zorgwekkende humanitaire nood van de uitgeputte bevolking te lenigen. Het is ook dringend dat de overeenkomst betreffende Libië door allen wordt ondersteund, opdat de ernstige verschillen en het geweld die het land teisteren worden overwonnen.

Wreedheden

Moge de aandacht van de internationale gemeenschap unaniem worden gewijd aan het doen stoppen van de wreedheden, die zowel in deze landen als ook in Irak, Jemen en in het Afrika ten zuiden van de Sahara nog steeds talrijke slachtoffers eisen, enorm veel lijden veroorzaken en zelfs het historische en culturele erfgoed van volledige volken niet sparen. Mijn gedachten gaan uit naar de vele landen die worden getroffen door gruwelijke terroristische aanslagen, in het bijzonder bij de recente bloedbaden die zijn aangericht in Egypte, Beirut, Parijs, Bamako en Tunesië.

Martelaren van onze tijd

Ik denk ook aan onze broeders, die in zoveel delen van de wereld worden vervolgd omwille van hun geloof, dat het Kind Jezus hun vertroosting en kracht moge schenken. Zij zijn de martelaren van onze tijd.

Geest van verzoening

We vragen ook om vrede voor de geliefde bevolkingen van de Democratische Republiek Congo, van Burundi en van Zuid-Soedan, opdat, middels de dialoog, de gemeenschappelijke inzet voor de opbouw van een burgerlijke samenleving, geïnspireerd door een oprechte geest van verzoening en wederzijds begrip, wordt versterkt.

Oekraïne

Moge Kerstmis ook ware vrede brengen aan Oekraïne, verlichting bieden aan hen die de gevolgen ondervinden van het conflict en inspireren tot bereidheid om de gesloten akkoorden uit te voeren, om de eendracht in het hele land te herstellen.

Colombia

Moge de vreugde van deze dag haar stralen werpen op de krachten van het volk van Colombia, opdat het, vervuld van hoop, voortgaat te streven naar de felbegeerde vrede.

Afwijzing door mensen

Waar God wordt geboren, wordt de hoop geboren; en waar de hoop wordt geboren, vinden de mensen hun waardigheid terug. Desalniettemin, ook vandaag nog zijn er zoveel mannen en vrouwen aan wie hun menselijke waardigheid ontnomen is en die, zoals het Kindje Jezus, te lijden hebben onder kou, armoede en afwijzing door de mensen. Mogen onze nabijheid vandaag de meest weerlozen bereiken, vooral de kindsoldaten, de vrouwen die geweld ondergaan, de slachtoffers van mensenhandel en drugshandel.

Inzet voor migranten

Moge onze troost niet ontbreken aan hen die de armoede of de oorlog ontvluchten, en die reizen onder te vaak onmenselijke omstandigheden en niet zelden hun leven riskeren. Mogen de velen, particulieren en landen, worden beloond met overvloedige zegeningen, zij die zich met vriendelijkheid ervoor inzetten om de talloze migranten en vluchtelingen te helpen en op te vangen, door hen te helpen een waardige toekomst op te bouwen voor zichzelf en voor hun geliefden en zich te integreren in de samenlevingen die hen opnemen.

Waardigheid van elk menselijk leven

Moge de Heer, op deze feestdag, nieuwe hoop geven aan de velen die geen werk hebben – en dat zijn er veel! – en de inzet ondersteunen van degenen die publieke verantwoordelijkheid dragen op politiek en economisch terrein, opdat zij alles in het werk stellen om het algemeen welzijn na te streven en de waardigheid van elk menselijk leven te beschermen.

Barmhartigheid

Waar God wordt geboren, wordt de barmhartigheid geboren, daar bloeit de barmhartigheid. De barmhartigheid is het kostbaarste geschenk dat God ons geeft, speciaal in dit Heilig Jaar, waarin wij geroepen worden de tederheid te ontdekken die onze hemelde Vader voor elk van ons heeft. Moge de Heer speciaal aan de gevangenen geven dat zij zijn barmhartige liefde ervaren, die wonden geneest en het kwaad overwint.

Geopende armen van Jezus

En laten we vandaag dus samen ons verheugen op de dag van onze redding. Als we naar de stal kijken, laten we dan onze blik richten op de geopende armen van Jezus die ons de barmhartige omhelzing tonen van God, terwijl we het geschrei aanhoren van het Kind dat ons toefluistert: “Omwille van mijn familie en bekenden bid ik om vrede in uw midden!” (Ps 122,8).

Kerstwens

Aan u, beste broeders en zusters, die hier vandaag uit alle delen van de wereld verzameld bent op dit plein, en aan u allen die in verschillende landen met ons verenigd bent via de radio, de televisie en andere communicatiemiddelen, richt ik mijn allerhartelijkste wens.

Het is Kerstmis in het Jaar van de Barmhartigheid, dus wens ik allen dat zij in hun eigen leven de barmhartigheid van God mogen ervaren, die Jezus Christus ons gegeven heeft, door barmhartig te zijn jegens onze broeders. Zo zorgen we ervoor dat de vrede toeneemt! Zalig Kerstmis!