fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Urbi et Orbi: Christus leeft en blijft in ons

KN Redactie 22 april 2019
image
Paus Franciscus begroet de gelovigen op het Sint-Pietersplein, voorafgaand aan het Urbi et Orbi. CNS Photo - Paul Haring

Beste broeders en zusters, zalig Pasen!

De Kerk hernieuwt vandaag de boodschap van de eerste leerlingen: “Jezus is verrezen!”. En van mond tot mond, van hart tot hart, weerklinkt de uitnodiging Hem te loven: “Allelui! Alleluia!”. Op deze paasmorgen, de eeuwige jeugd van de Kerk en de hele mensheid, wil ik jullie graag de eerste regels meegeven van de recente apostolische exhortatie die in het bijzonder bedoeld is voor de jongeren:

“Jezus leeft. Hij is onze hoop en de mooiste jongeling van deze wereld. Alles wat Hij aanraakt wordt weer jong, weer nieuw en vult zich met leven. Daarom zijn de eerste woorden die ik tot iedere jonge christen wil richten: Hij leeft en Hij wil dat jij leeft! Hij is in jou, Hij is met jou en verlaat je nooit. Je kunt zo ver weg gaan als je wilt, maar de Verrezene staat naast jou, Hij roept je en wacht op jou om opnieuw te beginnen. Als je je oud voelt door verdriet, wrok, angsten, twijfels of fouten, zal Hij er zijn om je weer kracht en hoop te geven” (Christus vivit, 1-2).

Het begin van een nieuwe wereld

Beste broeders en zusters, deze boodschap is tegelijkertijd gericht op iedere mens en op de wereld. De Verrijzenis van Christus is het begin van nieuw leven voor elke man en elke vrouw, want de ware vernieuwing begint altijd vanuit het hart, vanuit het geweten.

Maar Pasen is ook het begin van een nieuwe wereld, bevrijd van de slavernij van de zonde en de dood: de wereld opent zich eindelijk voor het Rijk Gods, het Rijk van liefde, vrede en broederschap.

“Hij verlaat degenen niet die lijden, pijn hebben en rouwen”
- Paus Franciscus

Het geliefde Syrische volk

Christus leeft en blijft in ons. Hij toont ons het licht van het gelaat van de Verrezene en Hij verlaat degenen die lijden, pijn hebben en rouwen niet. Dat Hij, de Levende, de hoop mag zijn voor het geliefde Syrische volk. Het volk dat slachtoffer is een van almaar durend conflict waar we steeds gelatener en zelfs onverschilliger onder dreigen te worden.

Het moment is echter daar om ons opnieuw in te zetten voor een politieke oplossing die recht doet aan de oprechte verlangens naar vrijheid, vrede en gerechtigheid, die de humanitaire crisis aanpakt en een veilige terugkeer mogelijk maakt voor de ontheemden, en voor degenen die zijn gevlucht naar omliggende landen, vooral naar Libanon en Jordanië.

Verdeeldheid en spanning in het Midden-Oosten

Dat Pasen onze blik opnieuw mag richten op het Midden-Oosten, dat verscheurd is door voordurende verdeeldheid en spanningen. Dat de christenen in de regio met geduldige vasthoudendheid mogen blijven getuigen van de verrezen Heer en de overwinning van het leven op de dood. In het bijzonder denk ik aan de bevolking in Jemen, vooral aan de kinderen, die gebukt gaan onder de honger en de oorlog.

Dat het licht van Pasen alle regeringsleiders en alle volkeren van het Midden-Oosten mag verlichten, te beginnen bij de Israëliers en de Palestijnen. Dat het hen mag aansporen het vele lijden te verlichten en een toekomst van vrede en stabiliteit na te streven.

Vrede voor Afrika

Dat de wapens mogen stoppen met het aanrichten van een bloedbad in Libië. Daar sterven de laatste weken onschuldige mensen en veel gezinnen zijn gedwongen hun eigen huis te verlaten. Ik roep de betrokken partijen op om te kiezen voor de dialoog, niet voor de onderdrukking. Zo kunnen ze vermijden dat de wonden van een decennium aan conflicten en politieke instabiliteit weer worden opengereten.

Dat de Levende Christus zijn vrede schenkt aan het hele geliefde Afrikaanse continent, dat verscheurd is door sociale spanningen, conflicten en soms door extremistisch geweld dat leidt tot onveiligheid, vernietiging en de dood, vooral in Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria en Kameroen.

Soedan en Zuid-Soedan

Mijn gedachten gaan ook uit naar Soedan dat een tijd van politieke onzekerheid doormaakt. Ik hoop dat alle instanties daar een stem vinden en dat iedereen zich inzet om het land te helpen vrijheid, ontwikkeling en welzijn te vinden waar het al zo lang naar streeft.

Dat de verrezen Heer de inspanningen mag begeleiden van de burgerlijke en de religieuze autoriteiten van Zuid-Soedan, gesteund door de vruchten van de geestelijke retraite die enkele dagen geleden plaatsvond in het Vaticaan. Dat een nieuwe bladzijde mag aanbreken in de geschiedenis van het land, waarin alle politieke, sociale en religieuze instaties zich actief inzetten voor het algemeen welzijn en de verzoening van het land.

Troost voor Oekraïne

Dat dit Pasen troost mag bieden aan de bevolking in het oosten van Oekraïne, dat maar blijft lijden onder het conflict dat nog altijd gaande is. Dat de Heer de humanitaire en andere initiatieven voor duurzame vrede mag bemoedigen.

Crisis in Venezuela

Dat de vreugde van de Verrijzenis de harten mag vervullen op het Zuid-Amerikaanse continent, dat te maken heeft met de gevolgen van moeilijke politieke en economische omstandigheden. Ik denk in het bijzonder aan het Venezolaanse volk: aan de vele mensen die nog niet eens het minimale hebben om een waardig en veilig leven te kunnen leven door een crisis die maar voortduurt en die zich verdiept.

Dat de Heer ervoor mag zorgen dat degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen, zich gaan inzetten om een einde te maken aan de sociale onrechtvaardigheid, het misbruik en het geweld, en concrete stappen zetten om de verdeeldheid te genezen en de bevolking de benodigde hulp te geven.

Dat de verrezen Heer de inspanningen in Nicaragua mag bijstaan, om zo snel mogelijk tot een vreedzame oplossing te komen voor het welzijn van heel het volk.

“De Heer van het leven blijft niet koud en onverschillig ten overstaan van al het lijden in onze tijd”
- Paus Franciscus

Maak ons tot bruggenbouwers

De Heer van het leven blijft niet koud en onverschillig ten overstaan van al het lijden in onze tijd. Dat Hij van ons bouwers van bruggen maakt, niet van muren. Dat Hij, die ons zijn vrede schenkt, het wapengekletter tot een einde mag brengen, zowel in de oorlogsgebieden als in onze steden.

En dat Hij de regeringsleiders mag inspireren om zich in te zetten voor een einde aan de wapenwedloop en aan de verontrustende verspreiding van wapens, vooral in de economisch meer ontwikkelde landen.

Hij is de hoop

Dat de Verrezene, die de deuren van het graf heeft opengebroken, onze harten mag openen voor de noden van onze naasten, van de onschuldigen, van de armen, van de werklozen, van de gemarginaliseerden, van degenen die op onze deur bonzen, op zoek naar brood, een schuilplaats en naar erkenning van de eigen waardigheid.

Beste broeders en zusters, Jezus leeft! Hij is de hoop en de jeugd voor ieder van ons en voor de hele wereld. Laten we ons vernieuwen door Hem! Zalig Pasen!

“Met verdriet en pijn heb ik kennis genomen van het nieuws over de zware aanslagen in Sri Lanka”
- Paus Franciscus

Aanslagen Sri Lanka

Beste broeders en zusters,

Met verdriet en pijn heb ik kennis genomen van het nieuws over de zware aanslagen die juist vandaag, met Pasen, rouw en pijn hebben gebracht in een aantal kerken en op andere plekken in Sri Lanka. Ik wil blijk geven van mijn liefdevolle nabijheid met de christelijke gemeenschap, die geraakt werd terwijl ze in gebed bijeen was, en met alle slachtoffers van dit wrede geweld.

Degenen van wie het leven zo tragisch is geëindigd, wil ik toevertrouwen aan de Heer. En ik bid voor de gewonden en voor al degenen die te lijden hebben onder deze dramatische gebeurtenis.

Maak gebruik van nieuwe communicatiemiddelen

Ik hernieuw mijn paaswensen voor jullie allemaal, uit Italië en uit veel andere landen. Ook voor degenen die met ons verbonden zijn via de televisie, de radio en andere communicatiemiddelen. In die zin herinner ik jullie er graag aan dat het zeventig jaar geleden is, Pasen 1949, dat een paus voor het eerst op televisie sprak.

De Eerbiedwaardige Pius XII richtte zich tot de kijkers van de Franse televisie en onderstreepte daarmee dat de opvolger van Petrus en de gelovigen elkaar ook konden ontmoeten via dit nieuwe communicatiemiddel.

Dit jubileum biedt mij de kans om de christelijke gemeenschappen aan te sporen om alle middelen te gebruiken die de techniek ons geeft om de Blijde Boodschap van de Verrezen Christus te verkondigen. Om iets over te brengen, niet alleen om in contact te komen.

Bloemen uit Nederland

Dat wij verlicht door het licht van Pasen, de geur van de Verrezen Christus mogen overbrengen in de eenzaamheid, de ellende en de pijn van zoveel van onze broeders en zusters en daarmee de steen van de onverschilligheid omver mogen werpen.

Op dit plein wordt de vreugde van de Verrijzenis tot uitdrukking gebracht door de bloemen, die ook dit jaar afkomstig zijn uit Nederland, terwijl die in de basiliek uit Slovenië komen. Bijzonder grote dank aan degenen die deze bloemenpracht hebben geschonken!

En vergeet niet voor mij te bidden. Een goede paaslunch toegewenst en tot ziens! (Vert. SK)